Select Page

O B A V I J E S T 

Polica osiguranja vrijedi i bez potpisa ugovaratelja osigura

Objavljeno 07.04.2020.godine

 

Zakon o obligacionim odnosima (dalje u tekstu: ZOO) propisuje tri situacije u kojima se smatra da je Ugovor o osiguranju zaključen, i to: potpisivanje police osiguranja, dostavljanje ponude i plaćanje premije. Odredbama člana 901. stav (1) ZOO Ugovor o osiguranju je zaključen kada ugovarači potpišu policu osiguranja ili listu pokrića. Odredbama člana 901. st. (2), (3) i (4) propisano je da je Ugovor o osiguranju zaključen ako osiguravač nije odbio u roku od osam dana od dana prijema pismenu  ponudu osiguranika koja ne odstupa od uvjeta osiguranja iako nije potpisana polica osiguranja. Odredbe stava (2) i (3)  člana 901. ZOO predstavljaju izuzetak u odnosu na odredbe stava (1) istog člana, po kojima se ugovor o osiguranju smatra zaključenim kada ugovarači potpišu policu osiguranja ili listu pokrića. Da bi se smatralo da je ugovor o osiguranju zaključen, iako polica osiguranja nije potpisana potrebno je da budu ispunjeni slijedeći uvjeti:

  • da je dostavljena pismenu ponudu osiguravaču (osiguravajućem društvu),
  • da osiguravač nije ponudu odbio u roku od osam dana od dana prijema pismene ponude,
  • da ponuda ne odstupa od uvjeta osiguranja.

 

Važno je znati da polica osiguranja nije ugovor o osiguranju nego isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju koja sadrži sve bitne elemente ugovora o osiguranju u skladu sa odredbama člana 902. ZOO. Prema odredbi člana 903. ZOO ugovorni odnos može nastati i samim plaćanjem premije pod uvjetom da je to utvrđeno kao mogućnost u Uvjetima osiguranja.

 

Pod pretpostavkom da Uvjeti osiguranja propisuju mogućnosti iz čl. 901. i 903. ZOO ne postoji zakonska smetnja da se police osiguranja koje nisu potpisane od strane ugovarača osiguranja uz dokaz o plaćenoj premiji prihvate kao validne.