Select Page

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 01-059-1278-6/21

Datum, 04.05.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) u vezi člana 69. stav (2) točka e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 39/14), na prijedlog Komisije za javne nabavke, imenovana Rješenjem broj: 01-02.2-059-48/21 od 07.01.2021. godine, Ugovornog organa Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Kolodvorska 12, Sarajevo, u predmetu nabavke – usluge fizičke i tehničke zaštite za potrebe Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, u postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II. Dio B, evidencijski broj nabavke: 01-059-1278-1/21, Direktor donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke usluge fizičke i tehničke zaštite za potrebe Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluge fizičke i tehničke zaštite za potrebe Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, u postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II. Dio B, evidencijski broj nabavke: 01-059-1278-1/21.

 

Član 2.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                                                                                         D I R E K T O R

                                                                                                                                         Ivan Luburić v.r.