Select Page

Na temelju člana 28. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/05), direktor donosi
I N S T R U K C I J U za podnošenje zahtjeva za saglasnost za članove nadzornog odbora.

Članom 42. stav (2) Zakona o osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/17), (u daljem tekstu: Zakon), propisano je da skupština društva za osiguranje imenuje i razrješava članove nadzornog odbora, uz prethodnu saglasnost Agencije za nadzor. Stavom (3) istog člana propisano je da Agencija za nadzor daje, odnosno oduzima suglasnost po proceduri za izdavanje suglasnosti upravi…

Instrukciju možete preuzeti na sljedećem linku: Instrukcije