Select Page

Na osnovu člana 19. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 84/17), i člana 2. Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka prodaje stalnog sredstva-službenog vozila Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02-03.2-11-465-2/23 od 22.02.2023. godine, direktor Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

JAVNU LICITACIJU

za prodaju službenog vozila Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

 

I  Podaci o predmetu prodaje

Rashodovana stalna sredstva- službeno vozilo Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Vrsta vozila: M1-Putničko vozilo, Marka i tip: VW Passat B7 2.0.  TDI, god.proizvodnje 2011., radni obim motora: 1968 ccm, 103 kW, gorivo:dizel, boja vozila: crna, broj vrata 4/5, pređeni kilometri: 338.600 km.

Početna vrijednost vozila iznosi 11.401,00 KM.

 

II Pravo učešća:

  • Pravo učešća imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja dostave ponudu najkasnije do dana 30.03.2023. godine (četvrtak) do 12,00 sati, te koja uplate depozit u iznosu od 500,00 KM.
  • Depozit se uplaćuje kod računovodstva Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH svakim radnim danom u periodu od 12 do 15h, a najkasnije do isteka roka za predaju ponuda,.

 

III  Uvjeti prodaje:

  1. Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i reklamacija koje se odnose na stanje vozila koje je predmet prodaje.
  2. Vozilo se može pogledati u ul. Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, u periodu od 20.03. do 22. 03.2023. godine, u periodu od 12 do 15 sati, uz prethodnu najavu na mail: mhadziosmanovic@nados.ba ili na broj telefona 033/610-890; 610-896. Kontakt osoba: Mirza Hadžiosmanović.

 

IV Sadržaj ponude:

Ponuda obavezno sadrži sljedeće:

  • Podatke o fizičkom licu ponuđaču (Ime i prezime, adresu i broj telefona),
  • Podatke o pravnom licu ponuđaču (Ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime ovlaštenog, lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj računa i naziv banke),
  • Iznos cijene ponude u KM potpisan od strane ponuđača (za pravna lica i sa ovjerom pečata).

 

V Dostavljanje ponude

Ponude se dostavljaju u neprovidnoj i zapečaćenoj koverti, sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati „Ponuda za prodaju službenog vozila putem licitacije-ne otvarati“, preporučenom poštom ili lično na sljedeću adresu:

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
Ul. Kolodvorska br.12

71000 SARAJEVO

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

 

VI Tok licitacije:

Licitacija se provodi kroz sljedeće faze: Registracija ponuđača, što podrazumijeva provjeru identiteta ponuđača, odnosno njegove ovlaštene osobe ili opunomoćenika, prezentiranje sadržaja javnog poziva od strane predsjednika Komisije, te pozivanje učesnika da pristupe otvaranju ponuda.

 

VII Otvaranje ponuda:

Zaprimljene ponude će se otvarati na  adresi Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, ul. Kolodvorska 12, dana 30.03.2023 godine (četvrtak) sa početkom u 12:15 sati.

Pobjednikom licitacije se proglašava ponuđač koji dostavi najvišu cijenu ponude, koja mora biti ista ili viša od početne vrijednosti vozila.

Ako se prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, najpovoljniji ponuđač je onaj koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štembilja protokola Agencije za nadzor osiguranja FBiH.

Zapisnik o toku licitacije potpisuje predsjednik i članovi Komisije.

 

Nakon zaključene licitacije Komisija na osnovu rang liste najpovoljnijih ponuđača sačinjava preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i istu dostavlja direktoru Agencije na dalje postupanje.

 

Učesnicima čije ponude nisu prihvaćene vraća se depozit nakon završetka licitacije, a pobjedniku nakon zaključenja ugovora i uplate iznosa.

 

VIII Obaveze kupca

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 2 (dva) dana od dana od dana prijema pisane obavijesti o prihvatanju ponude pobjednika licitacije.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora između ugovornih strana.

 

IX Dodatne informacije

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine zadržava pravo da u svakom trenutku poništi javnu licitaciju i nije obavezna prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu.

O rezultatima javne licitacije će ponuđači biti obaviješteni pisanim putem.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 09-15h na mail: mhadziosmanovic@nados.ba ili na broj telefona 033/610-890; 610-896.