Select Page

Rezultati anketnog istraživanja na temu:

Kvalitativna studija utjecaja „Solventnost II“

 

Na putu punopravnog članstva Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina je u obavezi uskladiti svoje cjelokupno zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije što u sektoru osiguranja podrazumijeva potpuno usklađivanje regulatornog okvira i sa Direktivom 2009/138/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja – Solventnost II.

Solventnost II postavlja nova pravila i zahtjeve za kapitalnom adekvatnošću i nova pravila upravljanja rizicima (re)osiguravajućeg društva s ciljem kvalitetnije zaštite osiguranika i sprječavanja poremećaja na tržištu osiguranja. Režim Solventnost II se temelji na kvantitativnom i kvalitativnom definiranju i mjerenju glavnih grupa rizika i proporcionalnog utvrđivanja potrebnog iznosa kapitala za pokriće definiranih (izmjerenih) rizika (re)osiguravajućih društava.

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je u svrhu utvrđivanja početne razine razumijevanja koncepta Solventnosti II i razine razvoja funkcija iz sustava upravljanja rizicima, sa društvima za (re)osiguranje u IV kvartalu 2022. godine provela anketno istraživanje na temu Kvalitativna studija utjecaja „Solventnost II“.

Istraživanje je urađeno sa ciljem da društva za (re)osiguranje izvrše samoprocjenu položaja i razine razvijenosti u odnosu na pitanja definirana Upitnikom – Kvalitativna studija utjecaja „SOLVENTNOST II, kao i da sagledaju buduće regulatorne zahtjeve i pravce uspostavljanja i/ili unapređenja ključnih internih funkcija.

 

Rezultati istraživanja služiti će kao polazna osnova za identifikaciju potreba za podizanja razina znanja u sektoru osiguranja, ali i za buduće regulatorne aktivnosti. Iste možete pronaći na sljedećim linkovima:

Rezultati anketnog istraživanja: Kvalitativna studija utjecaja „Solventnost II“

Survey results on the subject: Qualitative impact study of “Solvency II”

Sarajevo, 17.01.2023. godine