Select Page

O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom 25. stav 1. Pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica
društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju, obavještavamo vas da filijala Garant osiguranja, ,,Filijala Sarajevo”, prestaje sa radom u Federaciji BiH dana 30.11.2021. godine.

Sve nastale i buduće obaveze ,,Filijale Sarajevo” će od 01.12.2021. godine preuzeti centrala
društva ,, OSIGURANJE GARANT” DD Brčko, sa sljedećim podacima:
Adresa: Banjalučka 54, 76100 Brčko
Tel/fax: 049/204-111, 049/232-840, 049/232-842
E-mail: office@osiguranjegarant.com; stete@osiguranjegarant.com

 

Garant - obavijest prestanak rada filijale