Select Page

NAPOMENA: Oglas je objavljen u Oslobođenju 2.4.2023. godine

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine broj: 021-3035-1/18 od 23.10.2018. godine, broj: 021-3260-1/18 od 19.11.2018. godine i broj: 021-1206-5/19 od 23.04.2019. godine, broj: 021-1662-5/19 od 17.06.2019. godine, broj: 021-3413-1/20 od 04.12.2020. godine, broj: 021-484-4/22 od 23.02. 2022.godine, broj: 01-3888-1/22 od 16.11.2022. godine i broj: 01-512-4/23 od 07.03.2023. godine, i člana 4. stav (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19, 9/21 i 53/21), direktor raspisuje

 

 

OGLAS
za prijem radnika u Agenciju za nadzor osiguranja

Federacije  Bosne i Hercegovine

 

 

I  U Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje se oglas za prijem:

 1. Stručni saradnik za financijsko računovodstvene poslove, kontroling i izvještavanje u Sektoru za opće pravne i zajedničke poslove -1 izvršilac.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.

 

Opis poslova i radnih zadataka 01:

 • pomaže u pripremi i izradi finansijskog plana te periodičnih i godišnjih obračuna Agencije,
 • inicira i učestvuje u razvoju internog sistema dinamičkog izvještavanja po usvojenom finansijskom planu – razvoj sistema kontrolinga;
 • razvija izvještajne podloge za optimizirano upravljanje rashodima Agencije;
 • razvija glanulirano izvještavanje po finansijskom planu i ostvarenim prihodima i rashodima;
 • prati efekte izvršenja finansijskog plana i inicira prijedloge za optimizaciju rashoda Agencije;
 • priprema „ad hoc“ analize po nalogu pomoćnika direktora ili direktora Agencije u segmentu ostvarenih ili planiranih prihoda ili rashoda;
 • učestvuje u razvoju informatičkih sistema za podršku poslovanju u dijelu kontrolinga;
 • učestvuje u poslovima knjigovodstva, obračuna plaća, blagajničkim poslovima, poslovima likvidature, ekonomata i administrativnim poslovima sa dužnom pažnjom poštujući računovodstveni princip „4 oka“;
 • prati finansijsko provođenje plana javnih nabavki,
 • vodi evidencije svih nabavki Agencije,
 • učestvuje u praćenju i razvoju optimiziranog sistema upravljanja ekonomatom i materijalnim knjigovodstvom Agencije;
 • prati propise iz finansijsko-računovodstvene oblasti,
 • obavlja poslove u vezi s obavezama prema nadležnoj poreskoj upravi,
 • prati i inicira donošenje akata, izmjene i/ili dopune akata iz oblasti finansija,
 • vodi evidencije godišnjih odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva svih radnika Agencije,
 • učestvuje u praćenju izvršenja finansijskog plana Agencije,
 • podnosi pomoćniku direktora redovne mjesečne izvještaje o izvršenim poslovima, a na izričit zahtjev direktora Agencije izvještaj dostavlja i njemu, sa podacima o nazivu/vrsti posla, rokovima/periodu izvršenja istih, eventualnim problemima itd.,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora ili direktora.

 

II Uvjeti za prijem:

Kandidat treba da ispunjava sljedeće opće uvjete:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova,
 • da nije kažnjavan i da se protiv istog ne vodi krivični postupak za bilo koje krivično djelo.

 

Pored općih uvjeta kandidat treba da ispunjava i posebne uslove, i to:

 • VSS stručna sprema –odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 180 ECTS bodova) Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet,
 • Jedna godina radnog iskustva u struci,
 • Poznavanje rada na računaru.

III  Potrebni dokumenti za prijavu:

–      biografija,

 • uvjerenje o državljanstvu, (ne starije od tri mjeseca od dana predaje),
 • rodni list,
 • fakultetska diploma,
 • uvjerenje o radnom iskustvu i
 • dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Potrebni dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

IV Kandidati koji budu ispunjavali uvjete će biti pozvani na usmeni ispit.

 

Izabranom kandidatu će se poslati pisana obavijest o prijemu.

 

Izabrani kandidat dužan je prije početka rada dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri mjeseca od dana predaje dokumentacije.

 

Agencija za nadzor će za izabranog kandidata tražiti podatke iz kaznene evidencije od nadležnog organa.

 

 

V Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave Oglasa, isključivo putem pošte preporučeno, na adresu:

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
Oglas za prijem radnika
(navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)

Ul. Kolodvorska br.12

71000 SARAJEVO

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

 

 

 

Broj: 01-03.2-30-1141-1/23                                                                       D I R E K T O R

Sarajevo, 30.03.2023. godine

Ivan Luburić v.r.