Select Page
Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine obavještava zainteresovana lica da procedura po Obavijesti za dostavljanje prijava za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara objavljenoj na web stranici dana 03.07.2023. godine nije okončana, te da se produžava rok za dostavljanje Prijava sa potrebnom dokumentacijom za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
Razlog produženja roka je izostanak prijava kandidata po Obavijesti objavljenoj na web stranici Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine od 03.07.2023. godine.

Prijava za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara podnosi se na obrascu br.1 – Prijava  koji je sastavni dio ove Obavijesti.

Uz Prijavu se podnose dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29.03.2024. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Naknada za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara i upis u registar iznosi 1.000,00 KM.

Naknada se uplaćuje na transakcijske račun Agencije za nadzor sa naznakom ”naknada za sticanje zvanja i upis u registar kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH”:

UNICREDIT BANK d.d. 3383202200882091

RAIFFEISEN BANK d.d. 1610000312360090

UNION BANKA d.d. 1027080000066017

Prijave za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara zajedno sa dokazima o ispunjavanju uslova, dostavljaju se isključivo putem pošte na adresu:

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
„Komisija za verifikaciju ispunjavanja uslova za sticanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara”
Kolodvorska br.12, 71000 Sarajevo

Obrazac br1 - Prijava