Select Page

 

Novim Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine  (“Službene novine Federacije BiH, broj 15/21), koji je stupio na snagu 04.03.2021. godine, članom 36. Zakona uređeno je sastavljanje  i prezentiranje finansijskih izvještaja.

U članu 36., Stav (1) navedenog Zakona propisano je da pravna lica finansijske izvještaje sastavljaju i prezentiraju za poslovnu godinu  i to za period od 1. januara do 31. decembra tekuće godine sa uporedivim podacima za prethodnu godinu.

Pravilnikom o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje (“Službene novine Federacije BiH, broj: 106/18 i 88/20), članom 8., St. (6) i (7) navedenog Pravilnika propisano je da društva za osiguranje i reosiguranje dostavljaju Agenciji za nadzor ovjerene kopije polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja, prethodno ovjerenih od strane ovlaštene institucije, propisani  Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH.

Uzimajući u obzir odredbe  člana 36., Stav (1) novog Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH  društva za osiguranje  i reosiguranje nisu u obavezi da predaju polugodišnje finansijske izvještaje ovlaštenoj instituciji tj. Finansijsko- informatičkoj agenciji  (FIA), ali su u obavezi da sastavljaju i podnose Agenciji za nadzor periodične, polugodišnje i godišnje finansijske  izvještaje na način kako je propisano čl. 8. i 9. Pravilnika o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje.

Agencija za nadzor će u narednom periodu u zakonski ostavljenom roku uskladiti Pravilnik o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje sa odredbama trenutno važećeg Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 29.06.2021. godine