Select Page

Temeljem odredaba članka 126. st. (1) i (2), a  u vezi sa odredbama članka 143. Zakona o osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/17) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru vršenja svojih regulatornih ovlaštenja, društvima za osiguranje iz Federacije Bosne i Hercegovine kao i društvima za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj, koja usluge osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine pružaju putem podružnica registriranih u Federaciji Bosne i Hercegovine,  upućuje slijedeći:

 

P O Z I V

 

  • da Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: Agencija za nadzor) upute sve poznate i uočene modalitete načina kršenja Zakon o obveznim osiguranjima u prometu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 57/20), Odluke o uvjetima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/20) i Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/20), u vidu nedozvoljenih davanja i popusta,
  • da i dalje kontinuirano vrše kontrolu ispravnosti postupanja vlastite i vanjske prodajne mreže,
  • u slučaju uočavanja bilo kakvih nepravilnosti i postupanja suprotno zakonskim i podzakonskim aktima, Agenciji za nadzor  odmah dostave informaciju o tome prema uputi koja je navedena u samoj Mjeri za postizanje zakonitog vođenja poslova društva za osiguranje u oblasti obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti broj:                                       01-059-3103/20 od 28.10.2020. godine.

Dana 27.08.2020. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine je stupio na snagu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu. Nakon donošenja Zakona Stručni savjet Agencije za nadzor je donio i podzakonske akte – Odluku o uvjetima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama i Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama.

U cilju preventivnog djelovanja i dodatnog podsjećanja na usvojenu zakonsku i podzakonsku regulativu  Agencija za nadzor je dana 28.10.2020. godine  donijela i Mjere za postizanje zakonitog vođenja poslova društva za osiguranje u oblasti obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, kojim je ukazala na postojeće modalitete kršenja istih (neposredna i posredna davanja) sa upozorenjem na zakonske posljedice po društva za osiguranje.

Imajući u vidu da je u proceduri izrada i donošenje Odluke o kršenju važećih tarifa vezano za posredna i neposredna davanja osiguraniku društvima za osiguranje se upućuje poziv da dostave sve uočene modalitete nezakonitih davanja. Ovo sve kako bi, Agencija za nadzor poduzela zakonom propisane mjere prema društvima zbog nepoštivanja zakona, ali isto tako kako bi se u podzakonskom aktu,  koji će regulirati predmetnu materiju kršenja važećih tarifa, što preciznije propisala radnja izvršenja ovih prekršaja.

Posebno napominjemo da, ukoliko relevantni pokazatelji stanja tržišta dovedu do zaključka da se i dalje vrše nedozvoljeni vidovi popusta na ugovore o osiguranju od automobilske odgovornosti, pored zakonskih sankcija prema društvima, Agencija za nadzor će razmotriti i mogućnost smanjenja cijene premije.

Poziv