Select Page

Agencija za nadzor osiguranjaFederacije Bosne i Hercegovine
Insurance Supervisory Agency of Federation of B&H

Aktuarsko društvo uBosni i Hercegovini
Actuarial Association

PROFESIONALIZAM

Organizator: Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH i
Aktuarsko društvo u BiH

Vrijeme održavanja: 08.06.2015. godine

Predavači: Aldijana Hadžić-Elezović, redovni član Aktuarskog društva u BiH
Nalda Ćerimagić, pridruženi član Aktuarskog društva u BiH

Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Sarajevo

Uvjeti / Program seminara / Prijavnica

Seminar je namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja i društvima za osiguranje, prioritetno osobama koje se bave aktuarskim poslovima.