Select Page

Službene novine Federacije BiH broj: 23/17

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1.0.-021-678/17
Sarajevo, 21.03.2017. godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine postupajući po službenoj dužnosti, na temelju članka 69. Zakona o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 24/05 i 36/10) u predmetu posebne likvidacije Društva za osiguranje HERCEGOVINA OSIGURANJE dioničko društvo Mostar, ul. Fra Didaka Buntića broj 144 Mostar, d o n o s i

R J E Š E NJ E

 

  1. U društvu HERCEGOVINA OSIGURANJE dioničko društvo Mostar, (u likvidaciji), ul. Fra Didaka Buntića broj 144, Mostar postavlja se privremeni upravitelj.
  2. Za privremenog upravitelja postavlja se Edin Taso iz Sarajeva.
  3. Privremeni upravitelj nadzirat će postupak likvidacije društva HERCEGOVINA OSIGURANJE dioničko društvo Mostar, (u likvidaciji), davati mišljenje o pitanjima likvidacije, pisano izvještavati Agenciju za nadzor o napretku likvidacije jednom u svaka dva mjeseca i podnijeti izvješće po okončanju posebne likvidacije. Privremeni upravitelj može intervenirati u sudskim postupcima koje vodi likvidacijski upravitelj.
  4. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Federacije BiH.
  5. Ovo rješenje je konačno.

D I R E K T O R
Dinko Musulin v.r.