Select Page

Udruženje društva za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine je 13.07.2022. godine u Sarajevu održalo Okrugli sto na temu „Praktična iskustva Solventnosti II u BiH“, na kojem je aktivno učešće uzela i Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa značajem direktive „Solventnost II“, iskustvima i praktičnim smjernicama u primjeni direktive iz ugla društva za osiguranje, te primjeni Solventnosti II iz ugla regulatora.

„Trenutni regulatorni okvir u Federaciji BiH je djelimično usaglašen sa odredbama direktive „Solventnost II“ u dijelu koji se, između ostalog, odnosi na sistem upravljanja rizicima, „fit and proper“ zahjteve te ovlaštenja Agencije za nadzor. Sistem nadzora u okviru Solventnosti II je uspostavljen kao nadzor temeljen na rizicima koji se zasniva na prospektivnom pristupu koji zahtjeva intenzivnu komunikaciju između društava za osiguranje i supervizora. Cijeneći iskustva i aktivnosti zemalja regije u dijelu pripreme za potpunu implementaciju Solventnosti II, Agencija za nadzor će po uzoru na ista u narednom periodu pristupiti izradi nacrta Strategije implementacije Solventnosti II u Federaciji BiH. Proces pripreme za implementaciju provodit će se u fazama koje će obuhvatiti analizu usklađenosti osiguravajućih društava i regulative kojom se uređuje djelatnost osiguranja, provođenje kvantitativnih studija uticaja zahtjeva prvog stupa Solventnosti II kada su u pitanju adekvatnost kapitala i tehničke rezerve kako društava za osiguranje tako i sektora osiguranja u cjelini te sačinjavanje nacrta i prijedloga propisa kojima će se osigurati potpuno usklađivanje sa zahtjevima Solventnosti II“, istaknuo je u svojoj prezentaciji, direktor Agencije za nadzor Ivan Luburić.

Sarajevo, 15.07.2022. godine