Select Page

 

 

Broj: 01-059-2555-1/22

Sarajevo, 26.07.2022. godine

 

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA SISTEMATSKOG PREGLEDA RADNIKA

 

 

 1. OPĆI PODACI

 

 • Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa: ulica Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo

IDB/JIB:  4200121020002

Telefon: + 387 33 610 890

Faks: + 387 33 611 114

E.mail: nados@nados.ba

Web adres: www.nados.ba

 

 • Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Mirza Hadžiosmanović

Telefon: + 387 33 610 890

Faks: +387 33 611 114

e-mail: mhadziosmanovic@nados.ba

 

 

 1. PODACI O PREDMETU NABAVKE

2.1. Referentni broj Jedinstvenog rječnika javnih nabavki (JRJN):

Sistematski pregled zaposlenika – 85140000-2

 

2.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a: 16.320,00 KM.

 

2.3. Mjesto izvršenja usluge: Sarajevo.

 

2.4. Opis predmeta nabavke:

2.4.1. Sistematski pregled zaposlenika uključuje:

 1. klinički pregled ovlaštenog liječnika uz EKG,
 2. procjena kardiovaskularnog rizika,

 

 

 

 

 

 1. procjena glomerularne filtracije (GFR),
 2. izračun index-a tjelesne mase (BMI),
 3. pregled pluća – spirometrija,
 4. RTG srca i pluća (na indikaciju),
 5. UZV abdomena (jetre, žučnog mjehura i vodova, gušterače, slezene, bubrega),
 6. UZV štitnjače,
 7. TSH,
 8. UZV krvnih žila vrata,
 9. Pregled oftalmologa,
 10. laboratorijske pretrage: KKS, glukoza, ureja, kreatinin, bilirubin, urati, hsCRP, ukupni kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliceridi, AST, ALT, GGT, ALP, test na okultno krvarenje (3x) i kompletna pretraga urina.

Dodatno za žene:

 1. pregled dojki
 2. UZV ili mamografija ovisno o dobi
 3. ginekološki pregled
 4. PAPA test
 5. ginekološki UZV
 6. stupanj čistoće

Dodatno za muškarce:

 1. UZV prostate
 2. PSA

 

Popust na indicirane preglede u iznosu 100%

Popust na preglede tokom godine u iznosu 50%.

 

2.5. Količina predmeta nabavke:

Ugovor se zaključuje za 31 radnika. U ponudi mora biti ponuđena vrsta usluge, cijena usluge po jednom radniku bez PDV-a i ukupna cijena za 31 radnika bez PDV-a.

 

2.6. Period na koji se zaključuje ugovor:

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci.

 

2.7. Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama:

Najniža cijena ponude.

 

 

 1. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

 

 • Uslovi za kvalifikaciju i dokazi

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati minimalne kvalifikacione uslove i to:

 1. da je registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom ove nabavke i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima, prema članu 46. Zakona;
 2. da je tehnički i profesionalno sposoban za realizaciju predmetnog ugovora.

 

 

 

 

 • Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – član 46. Zakona

 

3.2.1. Ponuđač je, u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, dužan u sastavu ponude dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registrovan ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke, kako slijedi:

 • ponuđač iz BiH koji je privredno društvo / preduzeće / pravno lice: aktuelni izvod o registraciji iz sudskog registra. Aktuelni izvod iz sudskog registra mora sadržavati sve podatke, za koje je, prema važećim propisima o registraciji, propisano da ih takav dokument sadrži;
 • ponuđač iz BiH koji je fizičko lice / obrtnik – preduzetnik: odgovarajući dokument o registraciji izdat od nadležnog organa, prema važećim propisima o obrtnicima / preduzetnicima. Dokument o registraciji mora biti dostavljen u osnovnom tekstu, sa svim eventualnim izmjenama i dopunama;
 • ponuđač čije je sjedište izvan BiH: odgovarajući dokument koji je ekvivalentan dokumentima iz prethodnih alineja izdat od nadležnog organa prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registrovan ponuđač, a kojim ponuđač dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne nabavke.

 

3.2.2. Dokazi iz tačke 3.2.1. se dostavljaju u sastavu ponude kao original ili ovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala nije stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se dan / datum koji je ugovorni organ odredio u tenderskoj dokumentaciji kao dan / datum za prijem ponuda).

 

3.2.3. Ukoliko ponuđač u ponudi ne dostavi dokaz ili posebnu izjavu iz tačke 3.2.1. TD, ili se ne dostavi na način tražen u TD, isti će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju.

 

 

 • Tehnička i profesionalna sposobnost –član 48. i 49. Zakona

 

3.3.1 Ponuđač je, u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, dužan dokazati:

 1. a) uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora sa sličnim specifikacijama usluga u vrijednosti istoj ili većoj procijenjene vrijednosti javne nabavke;
 2. b) da se svi pregledi mogu obaviti u jednom danu;
 1. da se svi pregledi mogu obaviti na jednom mjestu;
 2. da se svi pregledi po radniku mogu obaviti u trajanju do 3 (tri) sata;
 3. da se ustanova (Poliklinika) nalazi na području Grada Sarajeva;
 4. da će izabrani ponuđač uraditi iskaznice sa trajanjem 12 mjeseci za svakog radnika;
 5. da ustanova (Poliklinika) raspolaže sa medicinskim kadrom i ostalim osobljem koje je potrebno za realizaciju navedenih usluga (spisak osoblja);
 6. da ustanova (Poliklinika) raspolaže sa svom opremom koja je neophodna za realizaciju navedenih usluga;
 7. Da posjeduje sljedeću opremu koja je neophodna za realizaciju navedenih usluga, spisak opreme:

-3D i 4D ultrazvučni aparat sa color dopplerom,

-Ergometar,

-MSCT uređaj,

-Digitalni mamograf,

-Spirometar,

-Opremljen citološki labaratorij,

– da ustanova (Poliklinika) posjeduje mamografski uređaj MAMMOMAT.

 

 

3.3.2 Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica navedenih u tački 3.3.1., kako slijedi:

 1. a) Potvrdu o uredno izvršenom ugovoru koju daje druga ugovorna strana o njegovoj realizaciji, ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava ponuđača o uredno izvršenom ugovoru uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju. Potvrda o uredno izvršenom ugovoru mora sadržavati sljedeće podatke; naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenim ugovorima;
 2. b) Izjavu da se svi pregledi mogu obaviti u jednom danu;
 3. c) Izjavu da se svi pregledi mogu obaviti na jednom mjestu;
 4. d) Izjavu da se svi pregledi po zaposleniku obaviti u trajanju do 3 (tri) sata;
 5. e) Izjavu da je ustanova (Poliklinika) na području Grada Sarajeva;
 6. f) Izjavu da će se uraditi iskaznice sa trajanjem 12 mjeseci za svakog zaposlenika;
 7. g) Izjavu da ustanova (Poliklinika) raspolaže sa medicinskim kadrom i ostalim osobljem koje je potrebno za realizaciju navedenih usluga (spisak osoblja);
 8. h) Izjavu da ustanova (Poliklinika) raspolaže sa svom opremom koja je neophodna za realizaciju navedenih usluga;
 9. i) Izjavu o opremi (navedena oprema koja je neophodna za realizaciju navedenih usluga):

-3D i 4D ultrazvučni aparat sa color dopplerom,

-Ergometar,

-MSCT uređaj,

-Digitalni mamograf,

-Spirometar,

-Opremljen citološki labaratorij,

– da ustanova (Poliklinika) posjeduje mamografski uređaj MAMMOMAT.

 

 

4.PODACI O PONUDI

 

4.1. Period važenja ponude:

30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

4.2. Način dostavljanja ponude:

 

4.2.1. Ponuda se dostavlja u originalu sa pečatom i potpisom ponuđača te imenom i adresom ponuđača. Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj neprovidnoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

 

4.2.2. Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u javnom pozivu, do datuma i vremena navedenog u javnom pozivu. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

 

 

4.2.3. Ponuda se predaje na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Ul.Kolodvorska br. 12

71000 Sarajevo

PONUDA ZA NABAVKU USLUGA SISTEMATSKOG PREGLEDA RADNIKA

„NE OTVARAJ“

 

4.2.4. Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

 

Naziv i adresa ponuđača.

 

 

            4.2.5. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

 

 

4.3.   Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno:

U konkretnom postupku nije predviđeno pregovaranje s potencijalnim ponuđačima.

 

 

4.4. Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

 

najkasnije do 09.08.2022. godine, do 11.00 sati, Sarajevo. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka bit će vraćene ponuđaču neotvorene.

 

 

 

 

 

 

 

 

D I R E K T O R

 

Ivan Luburić