Select Page
PODRUŽNICE DRUŠTAVA iz REPUBLIKE SRPSKE
REGISTROVANE u FEDERACIJI BiH
Akcionarsko društvo za osiguranje "OSIGURANJE AURA" Banja Luka-Filijala Sarajevo
Redni broj i oznaka RPDRS 5
Broj i datum rješenja o odobravanju osnivanja podružnice Agencije za osiguranje Republike Srpske05-505-2/13 od 23.08.2013. godine.
Broj i datum rješenja Agencije za nadzor o upisu u registar kod Agencije za nadzor01-06.2-059-697/19 od 12.04.2019. godine.
Firma i sjedište društvaFirma: Akcionarsko društvo za osiguranje "OSIGURANJE AURA" Banja Luka
Skraćena oznaka firme: „Osiguranje Aura“ a.d. Banja Luka
Sjedište: ul. Veljka Mlađenovića 7d, Banja Luka.
Firma i sjedište podružniceFirma: Akcionarsko društvo za osiguranje "OSIGURANJE AURA" Banja Luka-Filijala Sarajevo
Skraćena oznaka firme: "OSIGURANJE AURA" a.d. Banja Luka-Filijala Sarajevo
Sjedište: ul. Džemala Bijedića br. 156 Sarajevo.

Vrsta poslova osiguranja podružnice01 Osiguranje nezgode
10 Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
13 Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
Lično ime i adresa lica ovlaštenog za zastupanje podružnice i obim ovlaštenjaAlen Kapović, direktor, Stara Nemila 139, Zenica. Samostalno do 1.000,00 KM, a preko tog iznosa uz saglasnost direktora Društva.
Broj telefona i elektronska adresaTel. 033 456-456
Fax. 033 460-041
e-mail: infosa@auraosiguranje.com
Dioničko društvo za osiguranje „BRČKO - GAS OSIGURANJE“, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „BRČKO - GAS OSIGURANJE“ Tuzla
Redni broj i oznaka RPDRS 4
Broj i datum rješenja o odobravanju osnivanja podružnice Agencije za osiguranje Republike Srpske01-059-309-1/09 od 12.03.2009. godine.
Broj i datum rješenja Agencije za nadzor o upisu u registar kod Agencije za nadzor01-06.2-059-699/19 od 15.04.2019. godine.
Firma i sjedište društvaFirma: Dioničko društvo za osiguranje „BRČKO - GAS OSIGURANJE“, ul. Banjalučka br. 8, Brčko distrikt BiH
Skraćena oznaka firme: DD „BRČKO - GAS OSIGURANJE“, Brčko distrikt BiH
Sjedište: ul. Banjalučka br. 8, Brčko distrikt BiH.
Firma i sjedište podružniceFirma: Dioničko društvo za osiguranje „BRČKO - GAS OSIGURANJE“, ul. Banjalučka br. 8, Podružnica „BRČKO - GAS OSIGURANJE“ Tuzla
Sjedište: ul. Maršala Tita 2B, Tuzla.
Vrsta poslova osiguranja podružnice01 Osiguranje nezgode
02 Zdravstveno osiguranje
03 Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila
04 Osiguranje vozila koja se kreću po šinama
05 Osiguranje vazduhoplova
06 Osiguranje plovila
07 Osiguranje robe u prevozu
08 Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
09 Osiguranje od ostalih šteta na imovini
10 Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
11 Osiguranje od odgovornosti za vazduhoplove
12 Osiguranje od odgovornosti za plovila
13 Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
14 Osiguranje kredita
15 Osiguranje garancija
16 Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka
17 Osiguranje troškova pravne zaštite
18 Osiguranje pomoći.
Lično ime i adresa lica ovlaštenog za zastupanje podružnice i obim ovlaštenjaBrinio Jarčević, Zlokovac CB 19/7, Direktor Podružnice Tuzla, bez ograničenja ovlaštenja.
Broj telefona i elektronska adresaTel. 035 363 090
Fax 035 363 091
e-mail: brcko.gas@bih.net.ba

Akcionarsko društvo za osiguranje "DRINA OSIGURANJE" Milići Filijala Tuzla
Redni broj i oznaka RPDRS 9
Broj i datum rješenja o odobravanju osnivanja podružnice Agencije za osiguranje Republike Srpske1.0.-059-1359-1/08 od 03.09.2008. godine.
Broj i datum rješenja Agencije za nadzor o upisu u registar kod Agencije za nadzor01-06.2-059-1274/19 od 11.07.2019. godine.
Firma i sjedište društvaFirma: Akcionarsko društvo za osiguranje "DRINA OSIGURANJE" Milići
Skraćena oznaka firme: "DRINA OSIGURANJE" a.d. Milići
Sjedište: ul. 9. januar broj 4, Milići.
Firma i sjedište podružniceFirma: Akcionarsko društvo za osiguranje "DRINA OSIGURANJE" Milići Filijala Tuzla
Skraćena oznaka firme: "DRINA OSIGURANJE" a.d. Milići Filijala Tuzla
Sjedište: ul. Maršala Tita 81, Tuzla.
Vrsta poslova osiguranja podružnice01 Osiguranje nezgode
02 Zdravstveno osiguranje
03 Osiguranj vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila
04 Osiguranje vozila koja se kreću po šinama
05 Osiguranje vazduhoplova
06 Osiguranje plovila
07 Osiguranje robe u prevozu
08 Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
09 Osiguranje od ostalih šteta na imovini
10 Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
11 Osiguranje od odgovornosti za vazduhoplove
12 Osiguranje od odgovornosti za plovila
13 Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
14 Osiguranje kredita
15 Osiguranje garancija
16 Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka
17 Osiguranje troškova pravne zaštite
18 Osiguranje pomoći.
Lično ime i adresa lica ovlaštenog za zastupanje podružnice i obim ovlaštenjaNisvet Sejdinović, Tinja b.b., Srebrenik, ograničenja u skladu sa Statutom.
Broj telefona i elektronska adresaTel. 035 270 015, fax. 035 270 015
e-mail: tuzla@drina-osiguranje.com
Akcionarsko društv za osiguranje „DUNAV OSIGURANJE“ Banja Luka – Filijala „Sarajevo“ u Sarajevu
Redni broj i oznaka RPDRS 6
Broj i datum rješenja o odobravanju osnivanja podružnice Agencije za osiguranje Republike Srpske1.0.-059-974-1/18 od 11.09.2008. godine.
Broj i datum rješenja Agencije za nadzor o upisu u registar kod Agencije za nadzor01-06.2-059-700/19 od 19.04.2019. godine.
Firma i sjedište društvaFirma: Akcionarsko društv za osiguranje „DUNAV OSIGURANJE“ Banja Luka
Skraćena oznaka firme: „DUNAV OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka
Sjedište: ul. Veselina Masleše br. 28, Banja Luka.
Firma i sjedište podružniceFirma: Akcionarsko društv za osiguranje „DUNAV OSIGURANJE“ Banja Luka – Filijala „Sarajevo“ u Sarajevu
Skraćena oznaka firme: „DUNAV OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka - Filijala „Sarajevo“ u Sarajevu
Sjedište: ul. Džemala Bijedića broj 129, Sarajevo
Vrsta poslova osiguranja podružnice01 Osiguranje nezgode
02 Zdravstveno osiguranje
03 Osiguranj vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila
04 Osiguranje vozila koja se kreću po šinama
05 Osiguranje vazduhoplova
06 Osiguranje plovila
07 Osiguranje robe u prevozu
08 Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
09 Osiguranje od ostalih šteta na imovini
10 Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
11 Osiguranje od odgovornosti za vazduhoplove
12 Osiguranje od odgovornosti za plovila
13 Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
14 Osiguranje kredita
15 Osiguranje garancija
16 Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka
17 Osiguranje troškova pravne zaštite
18 Osiguranje pomoći
Lično ime i adresa lica ovlaštenog za zastupanje podružnice i obim ovlaštenjaKemal Hurem, ul. Ul. Kemala Kapetanovića br. 33 Sarajevo, samostalno do iznosa od 20.000,00 KM.
Broj telefona i elektronska adresaTel. 033 765-420
Fax. 033 765-421
e-mail: info@dunav.ba
Akcionarsko društvo za osiguranje „EUROS OSIGURANJE“ Banja Luka
Redni broj i oznaka RPDRS 2
Broj i datum rješenja o odobravanju osnivanja podružnice Agencije za osiguranje Republike Srpske05-505-1-2/19 od 21.02.2019. godine.
Broj i datum rješenja Agencije za nadzor o upisu u registar kod Agencije za nadzor05-505-1-2/19 od 21.02.2019. godine.
Firma i sjedište društvaFirma: Akcionarsko društvo za osiguranje „EUROS OSIGURANJE“ Banja Luka
Skraćena oznaka firme: „EUROS OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka
Sjedište: Bulevar srpske vojske br. 7, Banja Luka.
Firma i sjedište podružniceFirma: Akcionarsko društvo za osiguranje „EUROS OSIGURANJE“ Banja Luka, Filijala Sarajevo
Skraćena oznaka firme: „EUROS OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Filijala Sarajevo
Sjedište: ul. Paromlinska br. 53G, Sarajevo, Novo Sarajevo.
Vrsta poslova osiguranja podružnice10. Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila,
13. Osiguranje od opšte građanske odgovornosti,
14. Osiguranje kredita,
15. Osiguranje garancija.
Lično ime i adresa lica ovlaštenog za zastupanje podružnice i obim ovlaštenjaSenad Juković, ul. Josipa Slavenskog br. 11 Ilidža, sa ograničenjem ovlaštenja za pravne poslove čija vrijednost prelazi iznos od 10.000,00 KM za koje je potrebna pisana saglasnost Upravnog odbora Društva.
Broj telefona i elektronska adresaTel. 065 561728
e-mail filijalasarajevo@eurososiguranje.com
Društvo za osiguranje „OSIGURANJE GARANT“ dioničko društvo, Brčko, filijala Sarajevo
Redni broj i oznaka RPDRS 10
Broj i datum rješenja o odobravanju osnivanja podružnice Agencije za osiguranje Republike Srpske05-505-2/19 od 11.10.2019. godine.
Broj i datum rješenja Agencije za nadzor o upisu u registar kod Agencije za nadzor01-06.2-059-3369/19 od 27.11.2019. godine.
Firma i sjedište društvaFirma: DRUŠTVO ZA OSIGURANJE „OSIGURANJE GARANT“ DIONIČKO DRUŠTVO, BRČKO
Skraćena oznaka firme: „Osiguranje garant“ d.d. Brčko
Sjedište: ul. Banjalučka br. 54, Brčko, Brčko distrikt.
Firma i sjedište podružniceFirma: DRUŠTVO ZA OSIGURANJE „OSIGURANJE GARANT“ DIONIČKO DRUŠTVO, BRČKO, FILIJALA SARAJEVO.
Skraćena oznaka firme: „OSIGURANJE GARANT“ d.d. Brčko - Filijala Sarajevo.
Sjedište: ul. Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo.
Vrsta poslova osiguranja podružnice01 Osiguranje nezgode
02 Zdravstveno osiguranje
03 Osiguranj vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila
04 Osiguranje vozila koja se kreću po šinama
05 Osiguranje vazduhoplova
06 Osiguranje plovila
07 Osiguranje robe u prevozu
08 Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
09 Osiguranje od ostalih šteta na imovini
10 Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
11 Osiguranje od odgovornosti za vazduhoplove
12 Osiguranje od odgovornosti za plovila
13 Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
14 Osiguranje kredita
15 Osiguranje garancija
16 Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka
17 Osiguranje troškova pravne zaštite
18 Osiguranje pomoći.
Lično ime i adresa lica ovlaštenog za zastupanje podružnice i obim ovlaštenjaSaša Vrkačević, šef Filijale Sarajevo, bez ograničenja ovlaštenja.
Naziv suda, registarski broj, broj i datum rješenja o upisu u sudski registarOsnovni sud Brčko distrikta BiH, Rješenje o registraciji broj: 096-0-Reg-19-001000 od 16.10.2019. godine.
Identifikacioni broj Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine4600339940209
Broj telefona i elektronska adresaTel. 033 295-211 i 033 295-212
e-mail adresa: sarajevo@osiguranjegarant.com
Osiguravajuće društvo "MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. Banja Luka – Poslovna jedinica Tuzla
Redni broj i oznaka RPDRS 8
Broj i datum rješenja o odobravanju osnivanja podružnice Agencije za osiguranje Republike Srpske 1.0.-059-1887-1/12 od 06.11.2012. godine.
Broj i datum rješenja Agencije za nadzor o upisu u registar kod Agencije za nadzor01-06.2-059-291-UP/DDRS-6/13 od 05.03.2013. godine.
01-06.2-059-1276/19 od 27.05.2019. godine.
Firma i sjedište društvaFirma: Osiguravajuće društvo "MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. Banja Luka
Skraćena oznaka firme: "MF OSIGURANJE" a.d. Banja Luka
Sjedište: Aleja Svetog Save broj 59, Banja Luka.
Firma i sjedište podružniceFirma: Osiguravajuće društvo "MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. Banja Luka – Poslovna jedinica Tuzla
Skraćena oznaka firme: "MF OSIGURANJE" a.d. Banja Luka – PJ Tuzla
Sjedište: ul. Bečarevac broj 1, Tuzla.
Vrsta poslova osiguranja podružnice01 Osiguranje nezgode
02 Zdravstveno osiguranje
03 Osiguranj vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila
04 Osiguranje vozila koja se kreću po šinama
05 Osiguranje vazduhoplova
06 Osiguranje plovila
07 Osiguranje robe u prevozu
08 Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
09 Osiguranje od ostalih šteta na imovini
10 Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
13 Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
16 Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka
17 Osiguranje troškova pravne zaštite
18 Osiguranje pomoći.
Lično ime i adresa lica ovlaštenog za zastupanje podružnice i obim ovlaštenjaŽeljko Pena, ulica Josifa Pančića broj 6, Banja Luka, bez ograničenja ovlaštenja.
Broj telefona i elektronska adresaTel. 035 360-250
e-mail: filijalatuzla@mikrofinosiguranje.com
Društvo za osiguranje „Premium osiguranje“ a.d. Banja Luka, Filijala Sarajevo
Redni broj i oznaka RPDRS 1
Broj i datum rješenja o odobravanju osnivanja podružnice Agencije za osiguranje Republike Srpske05-505-1/18 od 05.11.2018. godine.
05-511-3-3/19 od 10.04.2019. godine, suglasnost za promjenu adrese Filijale Sarajevo.
Broj i datum rješenja Agencije za nadzor o upisu u registar kod Agencije za nadzor01-05.2-1-059-3332/18 od 04.12.2018. godine.
Firma i sjedište društvaFirma: Društvo za osiguranje „Premium osiguranje“ a.d. Banja Luka
Skraćena oznaka firme: „Premium osiguranje“ a.d. Banja Luka
Sjedište: ul. Knjaza Miloša 3a Banja Luka.
Firma i sjedište podružniceFirma: Društvo za osiguranje „Premium osiguranje“ a.d. Banja Luka, Filijala Sarajevo
Skraćena oznaka firme: „Premium osiguranje“ a.d. Banja Luka, Filijala Sarajevo
Sjedište: ul. Zvornička 9, Sarajevo Dio, Novo Sarajevo.
Vrsta poslova osiguranja podružnice10 - Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila.
Lično ime i adresa lica ovlaštenog za zastupanje podružnice i obim ovlaštenjaBojan Burazor, ul. Carice Milice 35 Banja Luka, rukovodilac Filijale, samostalno do 100.000,00 KM, a preko tog iznosa uz pismenu saglasnost Upravnog odbora.
Broj telefona i elektronska adresaTel./Fax 033/615-615,
e-mail filijalasarajevo@premiumosiguranje.com
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Filijala Sarajevo
Redni broj i oznaka RPDRS 7
Broj i datum rješenja o odobravanju osnivanja podružnice Agencije za osiguranje Republike Srpske1.0.-059-563-1/09 od 08.04.2009. godine.
Broj i datum rješenja Agencije za nadzor o upisu u registar kod Agencije za nadzor01-06.2-059-1275/19 od 23.05.2019. godine.
Firma i sjedište društvaFirma: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.
Skraćena oznaka firme: Wiener osiguranje a.d. Banja Luka
Sjedište: ul. Kninska 1A, Banja Luka.
Firma i sjedište podružniceFirma: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Filijala Sarajevo
Skraćena oznaka firme: Wiener osiguranje a.d. Filijala Sarajevo
Sjedište: : ul. Zmaja od Bosne broj 7, Sarajevo dio, Novo Sarajevo.
Vrsta poslova osiguranja podružnice01 Osiguranje nezgode
02 Zdravstveno osiguranje
03 Osiguranj vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila
04 Osiguranje vozila koja se kreću po šinama
05 Osiguranje vazduhoplova
06 Osiguranje plovila
07 Osiguranje robe u prevozu
08 Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
09 Osiguranje od ostalih šteta na imovini
10 Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
11 Osiguranje od odgovornosti za vazduhoplove
12 Osiguranje od odgovornosti za plovila
13 Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
14 Osiguranje kredita
15 Osiguranje garancija
16 Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka
17 Osiguranje troškova pravne zaštite
18 Osiguranje pomoći
19 osiguranje života.
Lično ime i adresa lica ovlaštenog za zastupanje podružnice i obim ovlaštenjaEdin Ćerimagić, ulica Branilaca Šipa broj 19F, Sarajevo, sa ograničenjima u skladu sa Statutom Društva.
Broj telefona i elektronska adresaTel. 033 725-600
Fax. 033 725-615
e-mail: sarajevo@wiener.ba
PODRUŽNICE DRUŠTAVA iz REPUBLIKE SRPSKE
IZBRISANE IZ REGISTRA
Akcionarsko društvo za osiguranje „ATOS OSIGURANJE“ a.d. Bijeljina, Filijala Sarajevo

Brisan iz registra na dan 31.10.2019. godine radi prestanka rada podružnice

REGISTRI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba