Select Page

Temeljem članka 128. stavak (2) točka j) i stavak (4) Zakona o osiguranju (,,Službene novine Federacije BiH”, broj 23 /17) au vezi sa cl. 9., 11. i 71. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 57 /20), Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru vršenja općih ovlaštenja sva društva za osiguranje koja posluju u Federaciji Bosne i Hercegovine donijele je
MJERE ZA POSTIZANJE ZAKONITOG VODENJA POSLOVA DRUSTAVA ZA OSIGURANJE U OBLASTI OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Dokument možete pronaći na sljedećem linku:

MjereAO_Drustva_0721.pdf (nados.ba)