Select Page

Na osnovu člana 5. Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

POZIV

za dostavu komentara, prijedloga i sugestija zainteresovanoj javnosti

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj službenoj internet stranici www.nados.ba dana 25.8.2023. godine objavila sljedeće akte u pripremi:

  • Pravilnik o dopuni pravilnika o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju
  • Pravilnik o izmjeni pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju

 

Poziva se zainteresovana javnost iz člana 7.Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata da u roku od deset dana od dana objave ovog Poziva dostavi svoje komentare, prijedloge ili sugestije.

 

Komentari se dostavljaju u pisanoj formi na adresu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Kolodvorska 12 i elektronskim putem na email: nados@nados.ba .