Select Page

Na osnovu člana 5. Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

POZIV

za dostavu komentara, prijedloga i sugestija zainteresovanoj javnosti

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj službenoj internet stranici www.nados.ba dana 4.4.2023. godine objavila sljedeće akte u pripremi:

  • Odluku o izmjenama i dopunama odluke o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima
  • Odluku o izmjenama i dopunama odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima

 

Poziva se zainteresovana javnost iz člana 7.Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata da u roku od 10 dana od dana objave ovog Poziva dostavi svoje komentare, prijedloge ili sugestije.

 

Komentari se dostavljaju elektronskim putem, na email: nados@nados.ba,  i u pisanoj formi, na adresu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Kolodvorska 12, Sarajevo, uz obavezno navođenje naziva i ovlaštene osobe pošiljaoca.