Select Page

 

 

Analitika šteta
Šifrarnik - uzroci šteta
Obrazac PO
Obrazac PMP
Upitnik SPN 2020
Analitika kasko 2021
Pregled podataka po vrstama rizika životnih osiguranja na dan 31.12.2021. godine
Pregled pripisa dobiti kod polica životnih osiguranja u periodu 2019 - 2021. godina
Pregled suosiguranja za period od 01.01. do 31.12.2021. godine
Pregled zaključenih ugovora o reosiguranju za period 01.01.-31.12.2021. godine
Upitnik IFRS 17
Upitnici SPNFT 2023-2024