Select Page

Zakoni Federacije BiH

Zakon o izmjeni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju
("Službene novine Federacije BiH", broj 103/21)

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju
("Službene novine Federacije BiH", broj 57/20)
Zakon o izmjenama Zakona o osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", 103/21)

Zakon o osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", 23/17)
Zakon o posredovanju u privatnom osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 22/05)

Zakon o dopuni Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 8/10)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 30/16)
Zakon o obligacionim odnosima Federacije BiH i RS (neslužbeni pročišćeni tekst)
(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, “Sl. list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94, “Sl. glasnik RS”, br. 17/93 i 3/96)

Zakon o izmjeni Zakona o obligacijskim odnosima
("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03)

Zakon o izmjeni Zakona o obligacijskim odnosima
("Službene novine Federacije BiH", broj 42/11)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima
("Službene novine Federacije BiH", br. 75/21)

Zakon o privrednim društvima
("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15)
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH
("Službene novine Federacije BiH", br. 15/21)

Zakoni Republike Srpske

Zakon o društvima za osiguranje (neslužbeni pročišćeni tekst)
("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 17/05, izmjene u br. 01/06 i 64/06, 74/10)
Zakon o posredovanju u osiguranju
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 17/05)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u osiguranju
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 106/09)
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 82/15)
Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 82/15)

PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba