Select Page

O nama

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine osnovana je Zakonom o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju kao samostalna i nezavisna neprofitna institucija (pravna osoba) Federacije koja ima regulatornu i nadzornu funkciju u oblasti privatnog osiguranja s ciljem zaštite osiguranika i osiguravača, a na dobrobit industrije osiguranja.

Sukladno odredbama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ovlaštena je među ostalim izdavati odobrenja za rad društvima za osiguranje i posrednicima u osiguranju, davati mišljenja na akte društava za osiguranje, vršiti nadzor u pogledu ulaganja, održavanja i raspolaganja sredstvima osiguranja, nalagati mjere koje se odnose na vođenje poslova osiguranja društva za osiguranje, propisivati i uvjete za sticanje i povlačenje zvanja ovlaštenog aktuara, donositi provedbene propise, druge opće akte (pravilnike, uputstva, naredbe i odluke) i pojedinačne akte (rješenja i zaključke) te poduzimati sve ostale mjera koje smatra odgovarajućim za ispunjenje svojih nadzornih i regulatornih ciljeva.

Upravljanje i rukovođenje Agencijom provode Upravna tijela Agencija za nadzor – direktor i stručni savjet. Za svoj rad Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine odgovara Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Osnovni ciljevi nadzora osiguravajućih društava su očuvanje sigurnosti i stabilnosti tržišta osiguranja u korist i zbog zaštite osiguranika, a u ostvarivanju svojih ciljeva Agencija za nadzor se rukovodi načelima učinkovitosti, nepristranosti, javnosti i transparentnosti.

O NAMA

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba