Select Page

U skladu sa čl. 128. i 140. Zakona o osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/17) i članom 9. Pravilnika o nadzoru („Službene novine Federacije BiH“, br. 92/17 i 106/18), Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine donosi

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Nalaže se društvima za osiguranje sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i podružnicama društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj, koje posluju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine da dostave pregled polica za vrstu osiguranja 03 – osiguranje cestovnih vozila, zaključenih u 2018., 2019. i 2020. godini, i to odvojeno za:
 • police koje su zaključila fizička lica,
 • police koje su zaključila pravna lica po osnovu provedenog postupka javne nabavke i
 • police koje su zaključila pravna lica u redovnom postupku (izvan postupka javne nabavke).

 

 1. Analitički pregled traženih polica iz tačke 1. ovog Zaključka obavezno treba da sadrži sljedeće podatke:
 • Redni broj;
 • Vrsta rizika;
 • Tarifna grupa iz cjenovnika društva za osiguranje;
 • Broj police osiguranja;
 • Datum zaključenja police osiguranja;
 • Osigurani period od;
 • Osigurani period do;
 • Ugovaratelj
 • Osiguranik
 • Obračunata premija osiguranja;
 • Osigurana suma;
 • Predmet osiguranja;
 • Naziv i broj internog akta – cjenovnika/tarife društva za osiguranje, korištenog prilikom obračuna premije osiguranja;
 • Komercijalni naziv proizvoda.

 

 1. Podatke iz tačke 2. ovog Zaključka dostaviti u elektronskoj formi u xlsx formatu, isključivo u obliku i formi tabele koju možete preuzeti sa službene web stranice Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine: nados.ba.

 

 1. Podatke iz tačke 2. ovog Zaključka dostaviti u roku od deset dana od dana prijema ovog Zaključka isključivo na e-mail adresu: nados@nados.ba.

 

Zaključak br. 01-05.3-059-2943/21 od 25.8.2021.godine
Obrasci - Kasko analitika