Select Page

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik BiH, broj: 47/14 i 46/16), člana 44. Smjernica za procjenu rizika i provođenje zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u oblasti osiguranja (Službene novine FBiH, broj: 95/17) i Plana i programa rada Agencije za nadzor za 2019. godinu, a u cilju kontinuiranog stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja obveznika u sektoru osiguranja kada je u pitanju provođenje mjera za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, organizuje jednodnevnu radionicu. Radionica će se održati dana 17.12.2019. godine  u Sarajevu u prostorijama hotela Novotel Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića  br.2.  u periodu od 10,00 do 14,00 sati.

 

Učešće na radionici su potvrdili predstavnici  sljedećih  institucija: Agencija za osiguranje u BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu – Finansijsko obavještajno odjeljenje i  Agencija za bankarstvo FBiH.

 Tehničke napomene: Zbog ograničenog broja mjesta maksimalni broj učesnika iz jednog društva za osiguranje/posrednika u osiguranju su dva učesnika. Učešće u radionici je bez naknade.