Select Page

Kako je to određeno Zakonom o obaveznim osiguranjima u saobraćaju jedna od obaveznih vrsta osiguranja je i osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima (u daljem tekstu: osiguranje od autoodgovornosti).

U posljednje vrijeme često imamo priliku u različitim člancima čitati o „registraciji vozila“ iako se u samom tekstu žele istaći određena pitanja koja se odnose isključivo na policu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.

Zaključena polica osiguranja od autoodgovornosti je samo jedan od obaveznih preduslova u postupku registracije motornih vozila koji je regulisan posebnim pravilnikom donesenim od nadležnog ministarstva na niovu Bosne i Hercegovine. „Registracija vozila“ i „polica osiguranja od autoodgovornosti“ su različiti pojmovi i ne mogu se poistovjetiti. Polica osiguranja od autoodgovornosti pokriva odgovornost vlasnika, odnosno korisnika vozila prema trećim licima koja imaju zahtjev za naknadu štete koju mu isti prouzrokuju, te je vlasnik vozila dužan zaključiti ugovor o osiguranju od autoodgovornosti za štetu koju upotrebom vozila prouzrokuje trećim licima zbog smrti, tjelesne povrede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari u skladu sa Zakonom.

Kao što se može vidjeti polica osiguranja autoodgovornosti je isključivo produkt sektora osiguranja koji čini dio finansijskog sektora Bosne i Hercegovine/Federacije Bosne i Hercegovine (F BiH). Djelatnost osiguranja je dio finansijskog sektora koja je zbog svoje specifičnosti i značajnosti strogo regulirana djelatnost i to primarno kroz Zakon o osiguranju, a dodatno, između ostalog, u dijelu obaveznih osiguranja i kroz Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Nadzor nad sektorom osiguranja u F BiH vrši Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine koja je samostalna i nezavisna neprofitna institucija F BiH koja za svoj rad odgovara Vladi F BiH. Cijeneći kompleksnost i važnost djelatnosti osiguranja ključno je istaći da su društva za osiguranje dužna poslovati po ekonomskim principima, pravilima struke osiguranja i aktuarske struke, držati se dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Osiguranje od autoodgovornosti čini 59% portfelja u okviru neživotnih osiguranja na tržištu F BiH, preko pola miliona subjekata ima minimalno jednu policu osiguranja od autoodgovornosti. Ova vrsta osiguranja ima i poseban društveni značaj, imajući u vidu broj vozila, broj saobraćajnih nesreća i ukupne štetne posljedice.

Važan datum za sektor osiguranja F BiH je 01.11.2023. godine kada, u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, stupa na snagu postepena i fazna deregulacija, tj. društva za osiguranje stiču pravo da uz prethodno dato odobrenje primjenjuju vlastite tarife premija za osiguranje od autoodgovornosti. Visina premije osiguranja od autoodgovornosti u F BiH do 31.10.2023. godine je u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju određena administrativno, kroz podzakonski akt donesen od strane Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja F BiH. Faza deregulacije ima za cilj da pripremi društva za osiguranje/tržište osiguranja za potpunu liberalizaciju u koju su države članice Evropske unije ušle sa ulaskom u članstvo, a čime se u konačnici postiže potpuna usklađenost sa Direktivama Evropske unije.

U cilju kontinuiranog obezbjeđenja uslova solventnosti društava za osiguranje, bitno je naglasiti da postoje mnogi faktori koji utiču na izračun premije autoodgovornosti kao što su frekvencija šteta (historijski podaci), snaga motornog vozila i ostale karakteristike vozila, karakteristike vozača, intenzitet šteta (historijski podaci), kvota šteta, očekivani broj osiguranja, trajanje osiguranja, osigurana suma, očekivani troškovi poslovanja, inflacija. Navedeni parametri se aktuarskim obračunima, načelima i pravilima struke uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja tarifa i cjenika za ovu vrstu osiguranja a sve u cilju trajnog ispunjenja solventnosti, obezbjeđenja osiguravateljnih fondova i zaštite interesa osiguranika i oštećenika, kao i sektora osiguranja u F BiH u cjelini.

Princip slobodnog određivanja cijena osiguranja znači da osiguravajuća društva imaju određenu autonomiju u postavljanju premija osiguranja, uz poštivanje određenih principa pravičnosti i konkurencije. Ovi principi su obično obuhvaćeni opštim okvirom direktiva i regulativa o osiguranju u EU, kao što su direktive o osiguranju od autoodgovornosti, direktive o opštem osiguranju i drugi relevantni akti.

Bosna i Hercegovina se Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju obavezala na provođenje strukturalnih reformi potrebnih za nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, što podrazumijeva postupnu harmonizaciju propisa s evropskom pravnom stečevinom, a jedna od obaveza je uspostavljanje i slobodno formiranje cjenika premije osiguranja od autoodgovornosti.

Navedeno upućuje da BiH ostaje posvećena procesu evropskih integracija, a deregulacija cijena obaveznog osiguranja u F BiH predstavlja još jedan važan korak ka ostvarivanju ovih ciljeva.

 

Sarajevo, 30.10.2023. godine