Select Page

Statut Agencije

Temeljem članka 129. stavak (1), a u svezi sa čl. 130. Zakona o osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/17), uz suglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1379/2017 od 19.10.2017.godine, Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na 4. sjednici održanoj 28.08.2017. godine, donosi

 

S T A T U T

 I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Predmet)

Ovim Statutom uređuje se status, sjedište, ciljevi, obveze i odgovornosti, upravljanje i rukovođenje i način poslovanja, opća ovlaštenja, financiranje, upravna tijela, organizacija, javnost rada, poslovna tajna i druga pitanja iz djelokruga rada Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o osiguranju (u daljem tekstu: Zakon), te drugim zakonima.

 

Članak 2.

(Status)

(1)Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) je samostalna i neovisna neprofitna institucija Federacije Bosne i Hercegovine, koja za svoj rad odgovara Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Vlada Federacije).

(2)Agencija za nadzor ima svojstvo pravne osobe sa pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom, zakonima, podzakonskim aktima i ovim Statutom.

 

Članak 3.

(Sjedište)

(1) Sjedište Agencije za nadzor je u Sarajevu.

 

Članak 4.

(Pečat, štambilj i žig)

(1)Agencija za nadzor ima pečat okruglog oblika promjera 50 i 20 mm.

(2)Pečat u koncentričnim krugovima sadrži ispisan tekst: Bosna i Hercegovina, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo.

(3)Agencija za nadzor ima štambilj, pravokutnog oblika promjera 70 x 30 mm sa sadržajem koji propisuje direktor, koji služi u unutarnjem uredskom poslovanju.

(4)Agencija za nadzor može imati i žig za plombiranje promjera 30 mm koji sadrži sve elemente kao i pečat.

(5)Direktor Agencije za nadzor odlukom utvrđuje broj i način uporabe pečata, štambilja i žiga,  te osobe odgovorne za njihovo rukovanje i čuvanje.

II CILJEVI, OBVEZE I ODGOVORNOST AGENCIJE ZA NADZOR

 

Članak 5.

(Regulatorni ciljevi)

(1) Agencija za nadzor ima regulatornu i nadzornu funkciju u cilju zaštite osiguranika i osiguravača na dobrobit industrije osiguranja.

(2) Regulatorni ciljevi Agencije za nadzor su osobito:

 1. nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti osiguranja i drugih propisa,
 2. regulacije rada društava za osiguranje, Zaštitnog fonda FBiH i posrednika u osiguranju,
 3. propisivanje uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu te uvjete i mogućnosti za isplatu iste sukladno odredbama zakona koji reguliraju dobrovoljne mirovinske fondove,
 4. stvaranje povjerenja na tržištu u poslove osiguranja,
 5. sprečavanje financijskog kriminala, bilo zabranom obavljanja poslova osiguranja koji su u suprotnosti sa Zakonom ili poslova u onom dijelu u kojem bi društva za osiguranje ili posrednici u osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH) mogla biti iskorištena u svrhe koje su povezane sa financijskim kriminalom,
 6. edukacija o koristima i rizicima koji su povezani sa različitim vrstama neživotnog i životnog osiguranja i ostalim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i pružanje odgovarajućih informacija i savjeta,
 7. savjetovanje i zaštita potrošača sukladno prirodi uključenih rizika i stupnjom iskustva i stručnošću potrošača,
 8. obavlja i druge poslove sukladno ovlastima utvrđenim Zakonom i drugim propisima.

 

Članak 6.

(Opća ovlaštenja)

(1) Za ostvarivanje regulatorne i nadzorne funkcije utvrđene zakonom Agencija za nadzor obavlja stručne i druge poslove, što uključuje a ne ograničava se na:

 1. izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad društvima za osiguranje za obavljanje poslova osiguranja i posrednicima u osiguranju,
 2. izdavanje odobrenja za prijenos portfelja društva za osiguranje,
 3. izdavanje suglasnosti za imenovanje članova uprave društva za osiguranje,
 4. izdavanje suglasnosti za imenovanje nadzornog odbora društva za osiguranje,
 5. davanje suglasnosti na opće, posebne i dodatne uvjete osiguranja, tehničke podloge koje se posebno upotrebljavaju za izračunavanje tehničkih rezervi koje će društvo upotrebljavati u svom poslovanju sa osiguranicima, kao i u slučaju nastajanja bilo kakvih izmjena i dopuna,
 6. vođenje registara društava za osiguranje, posrednika u osiguranju i ovlaštenih aktuara,
 7. donošenje odluke o pokretanju prinudne likvidacije nad društvom za osiguranje,
 8. podnošenje prijedloga za otvaranje stečaja društva za osiguranje,
 9. provjeru poslovnih knjiga i dokumenata subjekata nadzora, sa i bez obavještavanja istih,
 10. angažovanje ovlaštenih stručnih osoba da izvrše pregled knjiga i dokumenata subjekata nadzora,
 11. zahtijevanje od subjekata nadzora da u okviru određenog vremenskog roka, koji neće biti kraći od 10 dana niti duži od 90 dana, ispravi bilo koji akt ili postupanje koji su u suprotnosti sa odredbama zakona i podzakonskih akata,
 12. nalaganje subjektu nadzora da obustavi provedbu bilo kojih radnji ili postupaka koji su u suprotnosti sa odredbama zakona i podzakonskih akata,
 13. u korist osiguranika izdavanje naloga u pogledu ulaganja, održavanja i raspolaganja sredstvima osiguranja,
 14. obraćanja sudu radi poduzimanja daljih radnji i mjera u svezi sa nekim subjektom nadzora, u slučajevima kada Agencija za nadzor nema ovlaštenja da provodi svoje funkcije sukladno zakonu i podzakonskom aktu,
 15. donošenja provedbenih propisa, drugih općih akata (pravilnika, naputaka, naredbi i odluka) i pojedinačnih akata (rješenja i zaključaka),
 16. donošenja podzakonskih akata za koje je ovlaštena sukladno zakonima koji reguliraju utemeljenje i rad dobrovoljnih mirovinskih fondova,
 17. u okviru djelokruga svoga rada surađivanja sa međunarodnim institucijama u suradnji sa Agencijom za osiguranje u Bosni i Hercegovini sukladno zakonu,
 18. organiziranje i odobravanje obuka,
 19. na bilo koji drugi način pisanim putem davanje smjernica potrebitih za primjenu zakona i ostalih pitanja od značaja za tržište osiguranja (instrukcije, upute, objašnjenja i dr.),
 20. nalaganje mjera koje se odnose na vođenje poslova osiguranja društva ukoliko smatra da su one neophodne kako bi se osiguralo da društvo vodi poslove sukladno odredbama zakona, kao i nalaganje dodatnih mjera u provedbi politike upravljanja rizicima sukladno odredbama Zakona,
 21. obavljanje i drugih poslova sukladno ovlastima utvrđenim Zakonom i drugim propisima.

 

III OMBUDSMAN U OSIGURANJU

 

Članak 7.

(Ombudsman u osiguranju)

(1) U sastavu Agencije za nadzor uspostavlja se samostalna organizaciona jedinica unutar koje djeluje jedan ili viši ombudsmAna u osiguranju radi promoviranja i zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja, tj. fizičkih osoba kao korisnika usluga osiguranja.

(2) Ombudsman je neovisan u obavljanju svojih zadataka i odgovara za njihovo izvršavanje, a u provedbi svojih funkcija ne djeluje kao zastupnik Agencije za nadzor.

(3) Ombudsmana imenuje i razrješava Stručni savjet. Mandat ombudsmana je pet godina i može biti obnovljen.

 

IV FINANCIRANJE AGENCIJE ZA NADZOR

Članak 8.

(Izvori financiranja)

(1) Agencija za nadzor se financira iz sljedećih izvora:

 1. naknada za nadzor društava za osiguranje, društava za reosiguranje, podružnica društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj, podružnica društava za osiguranje odnosno reosiguranje stranog društva za osiguranje odnosno reosiguranje i drugim naknadama posrednika u osiguranju,
 2. naknada za rješavanje po zahtjevima subjekata nadzora, što uključuje, a ne ograničava se na: izdavanje odobrenja za rad društvu za osiguranje i posredniku u osiguranju, izdavanje suglasnosti za upravu i nadzorni odbor društva za osiguranje, izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice društva za osiguranje, izdavanje odobrenja za sticanje kvalificiranog udjela, izdavanje odobrenja za prenos portfelja osiguranja, izdavanje odobrenja za statusne promjene društva za osiguranje, za upis u registar podružnica društava iz RS-a, i druge sukladno Odluci o naknadama.
 3. donacija i drugih izvora.

(2) Visina potrebnih sredstava za financiranje djelatnosti Agencije za nadzor za svaku kalendarsku godinu utvrđuje se planom prihoda i rashoda.

(3) Stručni savjet Agencije za nadzor, na prijedlog direktora Agencije za nadzor donosi plan prihoda i rashoda za sljedeću kalendarsku godinu, najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine, te prati realizaciju i dinamiku plana prihoda i rashoda Agencije za nadzor u toku kalendarske godine.
(4) Višak prihoda nad rashodima prenosi se u sredstva Agencije za nadzor za narednu godinu.
(5) Stručni savjet Agencije za nadzor istovremeno sa donošenjem plana prihoda i rashoda iz stavka (3) ovog članka donosi i odluku o naknadi za nadzor za narednu kalendarsku godinu.

Članak 9.

(Financiranje)

(1) Sredstvima iz članka 8. ovog statuta financiraju se sve obveze iz poslovanja Agencije za nadzor sukladno zakonu i drugim propisima.

(2) Iz sredstava za poslovanje pokrivaju se materijalni troškovi, nabavka sredstava za rad i poslovanje, plaće radnika i drugi troškovi u svezi sa poslovanjem Agencije za nadzor sukladno zakonu i propisima Federacije BiH.

 

V UPRAVNA TIJELA

Članak 10.

(Upravna tijela)

(1) Upravna tijela Agencije za nadzor su stručni savjet i direktor.

 1. Stručni savjet

 

Članak 11.

(Sastav stručnog savjeta)

(1) Stručni savjet čine predsjednik i četiri člana koje imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra financija, od kojih najmanje dva člana moraju biti predstavnici Federalnog ministarstva financija.

(2) Članovi stručnog savjeta imenuju se na četiri godine.

Članak 12.

(Ovlaštenja stručnog savjeta)

(1) Stručni savjet ima sljedeća ovlaštenja:

 1. donosi Statut Agencije za nadzor uz suglasnost Vlade Federacije,
 2. donosi Poslovnik o radu stručnog savjeta,
 3. donosi podzakonske akte i provedbene propise propisane Zakonom, zakonima i ovim statutom i objavljuje ih u „Službenim novinama Federacije BiH“,
 4. odobrava godišnji plan poslovanja Agencije za nadzor i plan prihoda i rashoda, sa planom javnih nabavki, za narednu godinu i podnosi ga Vladi Federacije,
 5. usvaja izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima za prethodnu godinu i izvješće o poslovanju Agencije za nadzor i podnosi ih Vladi Federacije na usvajanje,
 6. donosi odluku o doprinosima i drugim naknadama sukladno članku 8. stavak (1) ovog statuta,
 7. razmatra godišnje informacije o stanju u sektoru osiguranja,
 8. razmatra polugodišnje informacije o premiji i štetama u društvima za osiguranje,
 9. donosi odluku o plaći direktora i naknadi Stručnom savjetu, uz suglasnost Premijera Federacije,
 10. zaključuje ugovor o radu sa direktorom,
 11. kvartalno razmatra informaciju u poslovanju Agencije za nadzor,
 12. donosi akt o etičkim pravilima Agencije za nadzor,
 13. donosi akte o računovodstvu i računovodstvenim politikama, te akte o sistemu internih kontrola u Agenciji za nadzor,
 14. donosi odluke o pojedinačnim ulaganjima iznad 20.000 KM bez PDV,
 15. donosi Pravilnik o radu čiji je sastavni dio unutarnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Agencije za nadzor, te Pravilnik o plaćama i naknadama,
 16. imenuje i razrješava ombudsmana u osiguranju,
 17. donosi druge opće akte Agencije za nadzor sukladno Zakonu i ovom Statutu, a u svezi sa poslovanjem Agencije za nadzor,
 18. odlučuje o svim drugim pitanjima reguliranim zakonom.

 

Članak 13.

(Tumačenje akata stručnog savjeta)

Stručni savjet daje mišljenja o provedbi akata koje donosi.

Članak 14.

(Odgovornost stručnog savjeta)

Članovi stručnog savjeta odgovaraju za svoj rad Vladi Federacije.

Članak 15.

(Naknada stručnom savjetu)

(1) Članovima stručnog savjeta pripada naknada za rad u Stručnom savjetu i naknada ostalih troškova u vezi sa prisustvom na sjednicama Stručnog savjeta.

(2) Visina naknade utvrđuje se odlukom Stručnog savjeta sukladno zakonu.

 

 1. Direktor

Članak 16.

(Imenovanje direktora)

(1) Direktora Agencije za nadzor imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra financija putem javnog natječaja.

(2) Direktor se imenuje na četiri godine.

Članak 17.

(Uvjeti imenovanja)

Pored općih uvjeta propisanih zakonom direktor mora ispunjavati i posebne uvjete i to:

 • Visoka stručna sprema VII stupanj-društvenog smjera,
 • Najmanje 8 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima, od toga najmanje 5 godina na rukovodećim radnim mjestima,
 • Posjedovanje rukovodnih i organizacijskih sposobnosti,
 • Posjedovanje visokih moralnih osobina kao i stečen ugled stručnjaka u oblasti osiguranja.

 

Članak 18.

(Razrješenje direktora)

 

(1) Direktor će se razriješiti dužnosti prije isteka mandata ukoliko je osuđen za kazneno djelo zbog kojeg po zakonu ne može obnašati dužnost, u slučaju gubitka poslovne sposobnosti i u ostalim zakonom propisanim slučajevima.

(2) Direktor Agencije za nadzor može podnijeti ostavku.

(3) Ostavka mora biti obrazložena u pisanoj formi.

(4) U slučaju podnošenja ostavke direktor ostaje na dužnosti do razrješenja, a najdulje tri mjeseca od dana podnošenja ostavke.

 

Članak 19.

(Poslovi direktora)

(1) Direktor Agencije za nadzor obavlja sljedeće poslove:

 1. vodi poslovanje Agencije za nadzor i organizira njene aktivnosti,
 2. zastupa i predstavlja Agenciju za nadzor,
 3. odgovoran je za zakonit rad i poslovanje Agencije za nadzor,
 4. predlaže akte za čije donošenje je ovlašten Stručni savjet,
 5. podnosi Stručnom savjetu program rada i plan prihoda i rashoda Agencije za nadzor, sa planom javnih nabavki,
 6. podnosi Stručnom savjetu izvješće o radu i izvješće o izvršenju plana prihoda i rashoda Agencije za nadzor,
 7. provodi akte Stručnog savjeta,
 8. donosi Pravilnik o poslovnoj tajni,
 9. donosi opće akte Agencije za nadzor koji nisu u nadležnosti Stručnog savjeta, a za koje je zakonom propisana obveza donošenja,
 10. obavlja i druge poslove propisane zakonom i podzakonskim aktima.

 

VI ORGANIZIRANJE RADA AGENCIJE ZA NADZOR

Članak 20.

(Organiziranje i način rada)

(1) Organiziranje i način rada Agencije za nadzor, unutarnja organizacija, broj izvršitelja, struktura i naziv radnih mjesta, uređuje se Pravilnikom o radu čiji je sastavi dio unutarnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Agencije za nadzor.

 

VII. JAVNOST RADA AGENCIJE ZA NADZOR

Članak 21.

(Javnost rada)

(1) Agencija za nadzor osigurava javnost rada suradnjom sa sredstvima javnog informiranja, te izvješćivanjem javnosti o radu i poslovanju Agencije za nadzor.

(2) Radi potpunijeg informiranja javnosti o svom radu i poslovanju, Agencija za nadzor može izdavati posebne publikacije, biltene ili glasila.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 22.

(Poslovna tajna)

(1) Poslovnu tajnu čine dokumenti i podaci čije bi saopštavanje neovlaštenoj osobi štetilo interesima i ugledu Agencije za nadzor.

(2) Agencija za nadzor može koristiti povjerljive podatke koji su podneseni tokom izvršavanja svojih dužnosti samo:

 1. radi provjere jesu li ispunjeni uvjeti koji uređuju otpočinjanje poslova osiguranja i da bi se olakšao nadzor provođenja tih poslova, naročito u pogledu nadzora tehničkih rezervi, margina solventnosti, upravnih i računovodstvenih postupaka i mehanizama interne kontrole;
 2. da izreke kazne;
 3. u upravnom sporu protiv rješenja Agencije za nadzor;
 4. pri tužbama u građansko-pravnim postupcima protiv rješenja Agencije za nadzor koja su donesena prema ovom zakonu.

 

Članak 23.

(1) Direktor općim aktom određuje koji se podaci i dokumenti smatraju tajnom, način postupanja s tim dokumentima i podacima, kao i mjere njihove zaštite.

Članak 24.

(Čuvanje poslovne tajne)

(1) Obveza čuvanja poslovne tajne ostaje i poslije prestanka radnog odnosa u Agenciji za nadzor, odnosno članstva u Stručnom savjetu.

 

Članak 25.

(Odavanje poslovne tajne)

(1) Ne smatra se odavanjem poslovne tajne, saopćavanje dokumenata i podataka putem izvješća koje Agencija za nadzor dostavlja Vladi Federacije i drugim zakonom ovlaštenim institucijama i koje objavljuje na web stranici Agencije za nadzor.

 

IX OBJAVA OPĆIH AKATA

Članak 26.

(Objava općih akata)

(1) Opći akti koji reguliraju rad Agencije za nadzor objavljuju se na oglasnoj ploči Agencije za nadzor.

X IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 27.

(Izmjene Statuta)

Inicijativu, odnosno prijedlog za izmjene i dopune Statuta Agencije za nadzor mogu dati stručni savjet i direktor Agencije za nadzor.

 

Članak 28.

(Donošenje izmjena i dopuna Statuta)

Izmjene i dopune Statuta donosi stručni savjet po istom postupku kao što donosi Statut.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/05).

Članak 30.

(Stupanje na snagu)

Ovaj statut stupa na snagu nakon dobijanja suglasnosti Vlade Federacije i objavljuje se u „Službenim novinama Federacije BiH“ .

P R E D S J E D N I K

STRUČNOG SAVJETA

mr.sci. Edita Kalajdžić  v.r.

 

Broj: 021-2376/17

Sarajevo, 28.08. 2017. godine

Preuzmite statut u elektroničkom formatu

O NAMA

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba