Select Page

Statut Agencije

Na osnovu člana 129. stav (1) a u vezi čl. 130. Zakona o osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/17), uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1379/2017 od 19.10.2017.godine, Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na 4. sjednici održanoj 28.08.2017. godine, donosi

 

 

S T A T U T

 I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim Statutom uređuje se status, sjedište, ciljevi, obaveze i odgovornosti, upravljanje i rukovođenje i način poslovanja, opšta ovlaštenja, finansiranje, upravna tijela, organizacija, javnost rada, poslovna tajna i druga pitanja iz djelokruga rada Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o osiguranju (u daljem tekstu: Zakon), te drugim zakonima.

Član 2.

(Status)

(1)Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) je samostalna i nezavisna neprofitna institucija Federacije Bosne i Hercegovine, koja za svoj rad odgovara Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Vlada Federacije).

(2)Agencija za nadzor ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom, zakonima, podzakonskim aktima i ovim statutom.

 

Član 3.

(Sjedište)

(1) Sjedište Agencije za nadzor je u Sarajevu.

Član 4.

(Pečat, štambilj i žig)

(1)Agencija za nadzor ima pečat okruglog oblika promjera 50 i 20 mm.

(2)Pečat u koncentričnim krugovima sadrži ispisan tekst: Bosna i Hercegovina, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo.

(3)Agencija za nadzor ima štambilj, pravougaonog oblika promjera 70 x 30 mm sa sadržajem koji propisuje direktor, koji služi u unutrašnjem kancelarijskom poslovanju.

(4)Agencija za nadzor može imati i žig za plombiranje promjera 30 mm koji sadrži sve elemente kao i pečat.

(5)Direktor Agencije za nadzor odlukom utvrđuje broj i način upotrebe pečata, štambilja i žiga,  te lica odgovorna za njihovo rukovanje i čuvanje.

II CILJEVI, OBAVEZE I ODGOVORNOST AGENCIJE ZA NADZOR

Član 5.

(Regulatorni ciljevi)

(1) Agencija za nadzor ima regulatornu i nadzornu funkciju u cilju zaštite osiguranika i osiguravača na dobrobit industrije osiguranja.

(2) Regulatorni ciljevi Agencije za nadzor su naročito:

 1. nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti osiguranja i drugih propisa,
 2. regulacije rada društava za osiguranje, Zaštitnog fonda FBiH i posrednika u osiguranju,
 3. propisivanje uslova za ostvarivanje prava na penziju te uslove i mogućnosti za isplatu iste u skladu sa odredbama zakona koji regulišu dobrovoljne penzione fondove,
 4. stvaranje povjerenja na tržištu u poslove osiguranja,
 5. sprječavanje finansijskog kriminala, bilo zabranom obavljanja poslova osiguranja koji su u suprotnosti sa Zakonom ili poslova u onom dijelu u kojem bi društva za osiguranje ili posrednici u osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH) mogla biti iskorištena u svrhe koje su povezane sa finansijskim kriminalom,
 6. edukacija o koristima i rizicima koji su povezani sa različitim vrstama neživotnog i životnog osiguranja i ostalim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i pružanje odgovarajućih informacija i savjeta,
 7. savjetovanje i zaštita potrošača u skladu sa prirodom uključenih rizika i stepenom iskustva i stručnošću potrošača,
 8. obavlja i druge poslove u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom i drugim propisima.

 

Član 6.

(Opšta ovlaštenja)

(1) Za ostvarivanje regulatorne i nadzorne funkcije utvrđene zakonom Agencija za nadzor obavlja stručne i druge poslove, što uključuje a ne ograničava se na:

 1. izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad društvima za osiguranje za obavljanje poslova osiguranja i posrednicima u osiguranju,
 2. izdavanje odobrenja za prijenos portfelja društva za osiguranje,
 3. izdavanje saglasnosti za imenovanje članova uprave društva za osiguranje,
 4. izdavanje saglasnosti za imenovanje nadzornog odbora društva za osiguranje,
 5. davanje saglasnosti na opšte, posebne i dodatne uvjete osiguranja, tehničke podloge koje se posebno upotrebljavaju za izračunavanje tehničkih rezervi koje će društvo upotrebljavati u svom poslovanju sa osiguranicima, kao i u slučaju nastajanja bilo kakvih izmjena i dopuna,
 6. vođenje registara društava za osiguranje, posrednika u osiguranju i ovlaštenih aktuara,
 7. donošenje odluke o pokretanju prinudne likvidacije nad društvom za osiguranje,
 8. podnošenje prijedloga za otvaranje stečaja društva za osiguranje,
 9. provjeru poslovnih knjiga i dokumenata subjekata nadzora, sa i bez obavještavanja istih,
 10. angažovanje ovlaštenih stručnih lica da izvrše pregled knjiga i dokumenata subjekata nadzora,
 11. zahtijevanje od subjekata nadzora da u okviru određenog vremenskog roka, koji neće biti kraći od 10 dana niti duži od 90 dana, ispravi bilo koji akt ili postupanje koji su u suprotnosti sa odredbama zakona i podzakonskih akata,
 12. nalaganje subjektu nadzora da obustavi provođenje bilo kojih radnji ili postupaka koji su u suprotnosti sa odredbama zakona i podzakonskih akata,
 13. u korist osiguranika izdavanje naloga u pogledu ulaganja, održavanja i raspolaganja sredstvima osiguranja,
 14. obraćanja sudu radi poduzimanja daljih radnji i mjera u vezi sa nekim subjektom nadzora, u slučajevima kada Agencija za nadzor nema ovlaštenja da provodi svoje funkcije u skladu sa zakonom i podzakonskim aktom,
 15. donošenja provedbenih propisa, drugih opštih akata (pravilnika, uputstava, naredbi i odluka) i pojedinačnih akata (rješenja i zaključaka),
 16. donošenja podzakonskih akata za koje je ovlaštena u skladu sa zakonima koji regulišu osnivanje i rad dobrovoljnih penzionih fondova,
 17. u okviru djelokruga svoga rada sarađivanja sa međunarodnim institucijama u saradnji sa Agencijom za osiguranje u Bosni i Hercegovini u skladu sa zakonom,
 18. organizovanje i odobravanje obuka,
 19. na bilo koji drugi način pisanim putem davanje smjernica potrebnih za primjenu zakona i ostalih pitanja od značaja za tržište osiguranja (instrukcije, upute, objašnjenja i dr.),
 20. nalaganje mjera koje se odnose na vođenje poslova osiguranja društva ukoliko smatra da su one neophodne kako bi se osiguralo da društvo vodi poslove u skladu sa odredbama zakona, kao i nalaganje dodatnih mjera u provođenju politike upravljanja rizicima u skladu sa odredbama Zakona,
 21. obavljanje i drugih poslova u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom i drugim propisima.

 

III OMBUDSMEN U OSIGURANJU

Član 7.

(Ombudsmen u osiguranju)

(1) U sastavu Agencije za nadzor uspostavlja se samostalna organizaciona jedinica unutar koje djeluje jedan ili viši ombudsmena u osiguranju radi promoviranja i zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja, tj. fizičkih lica kao korisnika usluga osiguranja.

(2) Ombudsmen je nezavisan u obavljanju svojih zadataka i odgovara za njihovo izvršavanje, a u provođenju svojih funkcija ne djeluje kao zastupnik Agencije za nadzor.

(3) Ombudsmena imenuje i razrješava stručni savjet. Mandat ombudsmena je pet godina i može biti obnovljen.

IV FINANSIRANJE AGENCIJE ZA NADZOR

Član 8.

(Izvori finansiranja)

(1) Agencija za nadzor se finansira iz sljedećih izvora:

 1. naknada za nadzor društava za osiguranje, društava za reosiguranje, podružnica društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj, podružnica društava za osiguranje odnosno reosiguranje stranog društva za osiguranje odnosno reosiguranje i drugim naknadama posrednika u osiguranju,
 2. naknada za rješavanje po zahtjevima subjekata nadzora, što uključuje, a ne ograničava se na: izdavanje odobrenja za rad društvu za osiguranje i posredniku u osiguranju, izdavanje saglasnosti za upravu i nadzorni odbor društva za osiguranje, izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice društva za osiguranje, izdavanje odobrenja za sticanje kvalificiranog udjela, izdavanje odobrenja za prenos portfelja osiguranja, izdavanje odobrenja za statusne promjene društva za osiguranje, za upis u registar podružnica društava iz RS-a, i druge u skladu sa Odlukom o naknadama.
 3. donacija i drugih izvora.

(2) Visina potrebnih sredstava za finansiranje djelatnosti Agencije za nadzor za svaku kalendarsku godinu utvrđuje se planom prihoda i rashoda.
(3) Stručni savjet Agencije za nadzor, na prijedlog direktora Agencije za nadzor donosi plan prihoda i rashoda za sljedeću kalendarsku godinu, najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine, te prati realizaciju i dinamiku plana prihoda i rashoda Agencije za nadzor u toku kalendarske godine.
(4) Višak prihoda nad rashodima prenosi se u sredstva Agencije za nadzor za narednu godinu.
(5) Stručni savjet Agencije za nadzor istovremeno sa donošenjem plana prihoda i rashoda iz stava (3) ovog člana donosi i odluku o naknadi za nadzor za narednu kalendarsku godinu.

Član 9.

(Finansiranje)

(1) Sredstvima iz člana 8. ovog statuta finansiraju se sve obaveze iz poslovanja Agencije za nadzor u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(2) Iz sredstava za poslovanje pokrivaju se materijalni troškovi, nabavka sredstava za rad i poslovanje, plaće radnika i drugi troškovi u vezi sa poslovanjem Agencije za nadzor u skladu sa zakonom i propisima Federacije BiH.

V UPRAVNA TIJELA

Član 10.

(Upravna tijela)

(1) Upravna tijela Agencije za nadzor su Stručni savjet i direktor.

 1. Stručni savjet

Član 11.

(Sastav stručnog savjeta)

(1) Stručni savjet čine predsjednik i četiri člana koje imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra finansija, od kojih najmanje dva člana moraju biti predstavnici Federalnog ministarstva finansija.

(2) Članovi Stručnog savjeta imenuju se na četiri godine.

Član 12.

(Ovlaštenja stručnog savjeta)

(1) Stručni savjet ima sljedeća ovlaštenja:

 1. donosi Statut Agencije za nadzor uz saglasnost Vlade Federacije,
 2. donosi Poslovnik o radu stručnog savjeta,
 3. donosi podzakonske akte i provedbene propise propisane Zakonom, zakonima i ovim statutom i objavljuje ih u „Službenim novinama Federacije BiH“,
 4. odobrava godišnji plan poslovanja Agencije za nadzor i plan prihoda i rashoda, sa planom javnih nabavki, za narednu godinu i podnosi ga Vladi Federacije,
 5. usvaja izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za prethodnu godinu i izvještaj o poslovanju Agencije za nadzor i podnosi ih Vladi Federacije na usvajanje,
 6. donosi odluku o doprinosima i drugim naknadama u skladu sa članom 8. stav (1) ovog statuta,
 7. razmatra godišnje informacije o stanju u sektoru osiguranja,
 8. razmatra polugodišnje informacije o premiji i štetama u društvima za osiguranje,
 9. donosi odluku o plaći direktora i naknadi Stručnom savjetu, uz saglasnost Premijera Federacije,
 10. zaključuje ugovor o radu sa direktorom,
 11. kvartalno razmatra informaciju u poslovanju Agencije za nadzor,
 12. donosi akt o etičkim pravilima Agencije za nadzor,
 13. donosi akte o računovodstvu i računovodstvenim politikama, te akte o sistemu internih kontrola u Agenciji za nadzor,
 14. donosi odluke o pojedinačnim ulaganjima iznad 20.000 KM bez PDV,
 15. donosi Pravilnik o radu čiji je sastavni dio unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Agencije za nadzor, te Pravilnik o plaćama i naknadama,
 16. imenuje i razrješava ombudsmena u osiguranju,
 17. donosi druge opšte akte Agencije za nadzor u skladu sa Zakonom i ovim statutom a u vezi sa poslovanjem Agencije za nadzor,
 18. odlučuje o svim drugim pitanjima reguliranim zakonom.

 

Član 13.

(Tumačenje akata stručnog savjeta)

Stručni savjet daje mišljenja o provedbi akata koje donosi.

Član 14.

(Odgovornost stručnog savjeta)

Članovi Stručnog savjeta odgovaraju za svoj rad Vladi Federacije.

 

Član 15.

(Naknada stručnom savjetu)

(1) Članovima Stručnog savjeta pripada naknada za rad u stručnom savjetu i naknada ostalih troškova u vezi sa prisustvom na sjednicama Stručnog savjeta.

(2) Visina naknade utvrđuje se odlukom Stručnog savjeta u skladu sa zakonom.

2. Direktor

Član 16.

(Imenovanje direktora)

(1) Direktora Agencije za nadzor imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra finansija putem javnog konkursa.

(2) Direktor se imenuje na četiri godine.

 

Član 17.

(Uslovi imenovanja)

Pored opštih uslova propisanih zakonom direktor mora ispunjavati i posebne uslove i to:

 • Visoka stručna sprema VII stepen-društvenog smjera,
 • Najmanje 8 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima, od toga najmanje 5 godina na rukovodećim radnim mjestima,
 • Posjedovanje rukovodnih i organizacijskih sposobnosti,
 • Posjedovanje visokih moralnih osobina kao i stečen ugled stručnjaka u oblasti osiguranja.

 

Član18.

(Razrješenje direktora)

(1) Direktor će se razriješiti dužnosti prije isteka mandata ukoliko je osuđen za krivično djelo zbog kojeg po zakonu ne može vršiti dužnost, u slučaju gubitka poslovne sposobnosti i u ostalim zakonom propisanim slučajevima.

(2) Direktor Agencije za nadzor može podnijeti ostavku.

(3) Ostavka mora biti obrazložena u pisanoj formi.

(4) U slučaju podnošenja ostavke direktor ostaje na dužnosti do razrješenja, a najdulje tri mjeseca od dana podnošenja ostavke.

Član 19.

(Poslovi direktora)

(1) Direktor Agencije za nadzor obavlja sljedeće poslove:

 1. vodi poslovanje Agencije za nadzor i organizuje njene aktivnosti,
 2. zastupa i predstavlja Agenciju za nadzor,
 3. odgovoran je za zakonit rad i poslovanje Agencije za nadzor,
 4. predlaže akte za čije donošenje je nadležan stručni savjet,
 5. podnosi stručnom savjetu program rada i plan prihoda i rashoda Agencije za nadzor, sa planom javnih nabavki,
 6. podnosi stručnom savjetu izvještaj o radu i izvještaj o izvršenju plana prihoda i rashoda Agencije za nadzor,
 7. provodi akte stručnog savjeta,
 8. donosi Pravilnik o poslovnoj tajni,
 9. donosi opšte akte Agencije za nadzor koji nisu u nadležnosti stručnog savjeta, a za koje je zakonom propisana obaveza donošenja,
 10. obavlja i druge poslove propisane zakonom i podzakonskim aktima.

 

VI ORGANIZOVANJE RADA AGENCIJE ZA NADZOR

Član 20.

(Organizovanje i način rada)

(1) Organizovanje i način rada Agencije za nadzor, unutrašnja organizacija, broj izvršilaca, struktura i naziv radnih mjesta, uređuje se Pravilnikom o radu čiji je sastavi dio unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Agencije za nadzor.

VII. JAVNOST RADA AGENCIJE ZA NADZOR

 

Član 21.

(Javnost rada)

(1) Agencija za nadzor osigurava javnost rada saradnjom sa sredstvima javnog informisanja, te izvještavanjem javnosti o radu i poslovanju Agencije za nadzor.

(2) Radi potpunijeg informisanja javnosti o svom radu i poslovanju, Agencija za nadzor može izdavati posebne publikacije, biltene ili glasila.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Član 22.

(Poslovna tajna)

(1) Poslovnu tajnu čine dokumenti i podaci čije bi saopštavanje neovlaštenom licu štetilo interesima i ugledu Agencije za nadzor.

(2) Agencija za nadzor može koristiti povjerljive podatke koji su podneseni tokom izvršavanja svojih dužnosti samo:

 1. radi provjere jesu li ispunjeni uvjeti koji uređuju otpočinjanje poslova osiguranja i da bi se olakšao nadzor provođenja tih poslova, naročito u pogledu nadzora tehničkih rezervi, margina solventnosti, upravnih i računovodstvenih postupaka i mehanizama interne kontrole;
 2. da izreke kazne;
 3. u upravnom sporu protiv rješenja Agencije za nadzor;
 4. pri tužbama u građansko-pravnim postupcima protiv rješenja Agencije za nadzor koja su donesena prema ovom zakonu.

 

Član 23.

(1) Direktor opštim aktom određuje koji se podaci i dokumenti smatraju tajnom, način postupanja s tim dokumentima i podacima, kao i mjere njihove zaštite.

Član 24.

(Čuvanje poslovne tajne)

(1) Obaveza čuvanja poslovne tajne ostaje i poslije prestanka radnog odnosa u Agenciji za nadzor, odnosno članstva u stručnom savjetu.

Član 25.

(Odavanje poslovne tajne)

(1) Ne smatra se odavanjem poslovne tajne, saopštavanje dokumenata i podataka putem izvještaja koje Agencija za nadzor dostavlja Vladi Federacije i drugim zakonom ovlaštenim institucijama i koje objavljuje na web stranici Agencije za nadzor.

IX OBJAVA OPŠTIH AKATA

Član 26.

(Objava opštih akata)

(1) Opšti akti koji reguliraju rad Agencije za nadzor objavljuju se na oglasnoj ploči Agencije za nadzor.

X IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 27.

(Izmjene Statuta)

Inicijativu, odnosno prijedlog za izmjene i dopune Statuta Agencije za nadzor mogu dati stručni savjet i direktor Agencije za nadzor.

 

Član 28.

(Donošenje izmjena i dopuna Statuta)

Izmjene i dopune Statuta donosi Stručni savjet po istom postupku kao što donosi Statut.

 

XI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 29.

(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/05).

Član 30.

(Stupanje na snagu)

Ovaj statut stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti Vlade Federacije i objavljuje se u „Službenim novinama Federacije BiH“ .

P R E D S J E D N I K

STRUČNOG SAVJETA

mr.sci. Edita Kalajdžić  s.r.

 

 

Broj: 021-2376/17

Sarajevo, 28.08. 2017. godine


Preuzmite statut u elektroničkom formatu

O NAMA

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba