Select Page

OBAVIJEST O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine će organizirati polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju (u daljem tekstu: stručni ispit), u ispitnom roku dana: 04.12.2021. godine (subota), u  Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne 74.

Tačno vrijeme održavanja stručnog ispita biće objavljeno nakon prijema i obrade prijava za ispit.

Stručnom ispitu može pristupiti lice koje ispunjava sljedeće uvjete:

  1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  2. da ima najmanje srednju stručnu spremu;
  3. da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
  4. da posjeduje radno iskustvo od jedne godine.

Potrebni dokazi o ispunjavanju uvjeta su sljedeći:

  1. Uvjerenje o državljanstvu ili lična karta;
  2. Diploma ili svjedodžba o završenoj školi;
  3. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak;
  4. Uvjerenje Zavoda za MIO/PIO o radnom iskustvu.

Dokumenti od 1 do 4 dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Dokumenti ne smiju biti stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijave, osim dokumenta iz tačke 2. Dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se na obrascu br.1– Prijava za polaganje ispita koji je sastavni dio ove obavijesti. Uz prijavu se podnose dokumenti kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za polaganje stručnog ispita, te dokaz o uplati naknade za polaganje stručnog ispita.

Krajnji datumi za podnošenje prijava je 24.11.2021. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će, nakon pregleda pristiglih prijava za polaganje stručnog ispita, utvrditi spisak kandidata za zakazani rok. Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju zadržava pravo zbog poštivanja socijalne distance, a uvažavajući kapacitet sale za polaganje stručnog ispita i broja prijavljenih kandidata za polaganje stručnog ispita, da rasporedi određeni broj kandidata u drugi termin od onog za koji se kandidat prijavio, što će biti blagovremeno objavljeno na službenoj stranici Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH-www.nados.ba.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uvjete za polaganje stručnog ispita, objavit će se na službenoj web stranici Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine www.nados.ba.

Naknada za polaganje stručnog ispita iznosi:

– za zastupnika u osiguranju 180,00 KM,

– za brokera u osiguranju 250,00 KM.

Naknada se uplaćuje na transakcijske račune Agencije za nadzor sa naznakom “naknada za polaganje stučnog ispita za zastupnika odnosno brokera u osiguranju” kod:

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Sarajevo: 1540011100658485

UNICREDIT BANK d.d. Mostar: 3383202200882091

Prijave za polaganje stručnog ispita zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita, dostavljaju se isključivo putem pošte na adresu:

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

“Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju”

  1. Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo

Sve dodatne informacije vezane za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj Agencije za nadzor: 033/610-897 ili na e-mail: sdzumhur@nados.ba.

NAPOMENA:

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će, zbog sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19), osigurati socijalnu distancu i ostale higijensko-epidemiološke mjere koje su propisane od strane nadležnih tijela. Kandidati koji pristupe stručnom ispitu su dužni poštivati propisane epidemiološko-zaštitne mjere, a koje se odnose na korištenje maski.

 

 

Obrazac za prijavu za polaganje ispita