Select Page

U skladu sa članom 128. stav (2) tačka j) i stav (4) Zakona o osiguranju (,,Službene novine Federacije BiH”, broj 23/17) au vezi sa članom 13. istog , Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru vršenja općih ovlaštenja, sva društva za osiguranje koja posluju u Federaciji Bosne i Hercegovine upućuje na provođenje slijedećih

MJER A
ZABRANA ODOBRAVANJA GRATIS POLICA OSIGURANJA

U cilju stvaranja dodatnog povjerenja na tržištu u poslove osiguranja i sprječavanja obavljanja poslova osiguranja koji su u suprotnosti sa zakonskim i podzakonskim aktima, Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) je pristupila donošenju Mjera zabrane odobravanja gratis polica osiguranja ( dalje u tekstu: Mjere )…

Dokument možete pronaći na sljedećem linku:

https://nados.ba/dokumenti/bs/Mjere/MjereGratisPolice07_21.pdf