Select Page

OBAVIJEST O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) će organizirati polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju (u daljem tekstu: stručni ispit) u ispitnom roku dana 18.06.2024. godine (utorak) u 16,15h, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, ul. Zmaja o.d Bosne 74.

Stručnom ispitu može pristupiti lice koje ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da ima najmanje srednju stručnu spremu;
 3. da se protiv istog ne vodi krivični postupak i
 4. da posjeduje radno iskustvo od jedne godine.

Potrebni dokazi o ispunjavanju uvjeta su sljedeći:

 1. Uvjerenje o državljanstvu ili lična karta;
 2. Diploma ili svjedodžba o završenoj školi;
 3. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak i
 4. Uvjerenje Zavoda za MIO/PIO o radnom iskustvu.

Dokumenti od 1 do 4 dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Dokumenti ne smiju biti stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijave, osim dokumenta iz tačke 2. Dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se na obrascu – Prijava za polaganje ispita koji je sastavni dio ove obavijesti. Uz prijavu se podnose dokumenti kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za polaganje stručnog ispita, te dokaz o uplati naknade za polaganje stručnog ispita.

Krajnji datum za podnošenje prijava je 04.06.2024. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će, nakon pregleda pristiglih prijava za polaganje stručnog ispita, utvrditi spisak kandidata za zakazani rok. Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju zadržava pravo, a uvažavajući kapacitet sale za polaganje stručnog ispita i broja prijavljenih kandidata za polaganje stručnog ispita, da rasporedi određeni broj kandidata u drugi termin od onog za koji se kandidat prijavio, što će biti blagovremeno objavljeno na službenoj stranici Agencije za nadzor -www.nados.ba.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uvjete za polaganje stručnog ispita, objavit će se na službenoj web stranici Agencije za nadzor – www.nados.ba.

Naknada za polaganje stručnog ispita iznosi:

 • za zastupnika u osiguranju 300,00 KM i
 • za brokera u osiguranju 500,00 KM.

Naknada se uplaćuje na transakcijske račune Agencije za nadzor sa sljedećim podacima u dijelu svrhe uplate:

 • za zastupnika u osiguranju – naknada za stručni ispit – 0601 i
 • za brokera u osiguranju – naknada za stručni ispit – 0602.

Transakcijski računi Agencije za nadzor su:

 • UniCredit Bank d.d. Mostar – 3383202200882091,
 • Raiffeisen Bank d.d. BiH – 1610000312360090 i
 • Union banka d.d. Sarajevo – 1027080000066017.

Prijave za polaganje stručnog ispita zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita, dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu:

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

“Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju”

 ul. Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo

Sve dodatne informacije vezane za polaganje stručnog ispita možete dobiti na broj Agencije za nadzor: 033/610-897 ili na e-mail: venera.majmunovic@ano.ba.

 

Obrazac - Prijava za polaganje ispita