Select Page

Odluke

Odluka o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/21)
Odluka o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/21)
Odluka o uvjetima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/20)
Odluka o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/20)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama
("Službene novine Federacije BiH", broj 30/19)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodatnoj dokumentaciji, vrsti i sadržaju akata poslovne politike koja se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad
("Službene novine Federacije BiH", broj 15/19)
Odluka o dodatnoj dokumentaciji, vrsti i sadržaju akata poslovne politike koja se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad
("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17)
Odluka o sadržaju police za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama
("Službene novine Federacije BiH", broj 103/18)
Odluka o dokumentima o prijenosu portfelja osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 99/18)
Odluka o rasporedu vrsta rizika po grupama i vrstama osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17)
Odluka o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u izradi podzakonskih akata
("Službene novine Federacije BiH", broj 31/15)
Odluka o troškovima prekršajnog naloga
("Službene novine Federacije BiH", broj 46/07)

PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba