Select Page

Odluke

Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima
("Službene novine Federacije BiH", broj 69/23)

Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima
("Službene novine Federacije BiH", broj 56/23)

Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima
("Službene novine Federacije BiH", broj 85/22)

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama
("Službene novine Federacije BiH", broj 42/22)

Odluka o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima
("Službene novine Federacije BiH", broj 77/20)

Odluka o izmjeni Odluke o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
("Službene novine Federacije BiH", broj 33/23)


Odluka o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
("Službene novine Federacije BiH", broj 12/23)
Odluka o izmjeni Odluke o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/23)

Odluka o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/23)
Odluka o naknadama Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/23)

Odluku o izmjeni Odluke o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima
("Službene novine Federacije BiH", broj 56/23)

Odluku o izmjeni Odluke o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima
("Službene novine Federacije BiH", broj 85/22)

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima
("Službene novine Federacije BiH", broj 42/22)


Odluka o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/20)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodatnoj dokumentaciji, vrsti i sadržaju akata poslovne politike koja se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad
("Službene novine Federacije BiH", broj 15/19)

Odluka o dodatnoj dokumentaciji, vrsti i sadržaju akata poslovne politike koja se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad
("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17)
Odluka o sadržaju police za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima
("Službene novine Federacije BiH", broj 103/18)
Odluka o dokumentima o prijenosu portfelja osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 99/17)
Odluka o rasporedu vrsta rizika po grupama i vrstama osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17)
Odluka o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u izradi podzakonskih akata
("Službene novine Federacije BiH", broj 31/15)
Odluka o troškovima prekršajnog naloga
("Službene novine Federacije BiH", broj 46/07)

PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba