Select Page

Naputci

Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o vrednovanju bilancnih i vanbilancnih pozicija
("Službene novine Federacije BiH", 95/19)
Naputak o vrednovanju bilančnih i izvanvanbilančnih pozicija
("Službene novine Federacije BiH", 2/18)


PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba