Select Page

Obavijest – Akti u pripremi

Na osnovu člana 5. Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje POZIV za dostavu komentara, prijedloga i...

PROVOĐENJE POSTUPKA E-AUKCIJE U OBLASTI AUTOODGOVORNOSTI

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kao regulatorno i nadzorno tijelo uspostavljeno na temelju zakona u cilju zaštite osiguranika i osiguravača, a na dobrobit industrije osiguranja, u proteklom periodu, po službenoj dužnosti i po prijavama, provodila je postupak vanrednog nadzora osiguravajućih društava u cilju utvrđivanja zakonitog postupanja u primjeni Premijskog sistema X-AO za osiguranje od autoodgovornosti (u daljem tekstu: Premijski sistm X-AO)…