Select Page

OBAVIJEST ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DOBIJANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA

 

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine obavještava zainteresovana lica da dostave Prijave sa potrebnom dokumentacijom  za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

 

Prijava za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara podnosi se na obrascu br.1 – Prijava  koji je sastavni dio ove Obavijesti.

 

Uz Prijavu se podnose dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.10.2023. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Naknada za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara i upis u registar iznosi 1.000,00 KM.

 

Naknada se uplaćuje na transakcijske račun Agencije za nadzor sa naznakom ”naknada za sticanje zvanja i upis u registar kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH”:

 

UNICREDIT BANK d.d. Mostar 3383202200882091

 

Prijave za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara zajedno sa dokazima o ispunjavanju uslova, dostavljaju se isključivo putem pošte na adresu:

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

“Komisija za verifikaciju ispunjavanja uslova za sticanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara”

ul. Kolodvorska 12

71000 Sarajevo

 

 

Prijava za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara