Select Page

Ombudsmen u osiguranju

Institucija Ombudsmena u osiguranju uspostavljena je temeljem Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ( „Službene novine Federacije BiH„ broj 24/05 i 36/10 ) i djeluje u sastavu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbama Zakona o osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine                    ( „Službene novine Federacije BiH“  broj 23/17 ) i Pravilnika o radu Ombudsmena u osiguranju i zaštiti potrošača usluga osiguranja ( „Službene novine FBiH“ broj 99/17) Ombudsmen u osiguranju danas djeluje kao jedan od nosilaca zaštite prava i interesa fizičkih lica kao potrošača – korisnika usluga osiguranja.

Ombudsmen je nezavisan u svom radu.

Ombudsmen ne djeluje kao zastupnik Agencije za nadzor osiguranja, niti kao zastupnik davaoca usluga osiguranja.

Ombudsmen, kao nezavisno lice, nastoji nesuglasice i sporove između društava za osiguranje i korisnika usluga osiguranja, pravično i brzo riješiti putem usaglašavanja, posredovanja ili na drugi miran način.

 

NADLEŽNOSTI OMBUDSMENA

Ombudsmen prati i razmatra slučajeve kršenja prava i interesa koji proizilaze iz ugovora o osiguranju, Kodeksa poslovne osiguravajuće i reosiguravajuće etike i dobre poslovne prakse.

Ombudsmen prati i predlaže aktivnosti za unaprjeđenje odnosa između korisnika usluga osiguranja i davaoca usluga osiguranja.

Ombudsmen istražuje aktivnosti na tržištu osiguranja u cilju zaštite prava korisnika usluga osiguranja, izdaje smjernice ili preporuke o posebnim standardnim uvjetima ili aktivnostima za primjenu dobrih poslovnih običaja u poslovanju davaoca usluga osiguranja.

Ombudmen nije ovlašten da ocjenjuje osnovanost odštetnih zahtjeva ili njihovu visinu, nije nadležan da odlučuje o imovinsko-pravnim zahtjevima, niti da odlučuje o predmetima u kojima već teče sudski postupak.

 

POKRETANJE POSTUPKA PRED OMBUDSMENOM

Postupak pred Ombudsmenom pokreće se na zahtjev korisnika usluge osiguranja ili po službenoj dužnosti.

Na zahtjev korisnika usluge osiguranja postupak se pokreće podnošenjem podneska ( prigovor, žalba, obavještenje – svaka od navedenih formi je prihvatljiva ) Ombudsmenu na rad odgovornog društva za osiguranje.

Pravo podnošenja podneska Ombudsmenu radi kršenja prava i interesa koji proizilaze iz ugovora o osiguranju, kršenja Kodeksa poslovne osiguravajuće i reosiguravajuće etike i dobre poslovne prakse od strane odgovornog društva imaju lica koja su se prethodno obratila društvu u internom postupku, te nezadovoljna postupanjem ili odlukom društva protiv istih podnijela žalbu / prigovor.

Podnesak se podnosi u roku od 6 mjeseci od nastanka činjenica ili događaja na koje se prigovor korisnika usluge osiguranja odnosi.

Podnesak se podnosi u pisanoj formi i dostavlja putem pošte, ili se predaje neposredno na protokol Agencije.

Podnesak obavezno sadrži:

  • lično ime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, lično ime i adresu zakonskog zastupnika ili punomoćnika ukoliko se podnesak dostavlja putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika,
  • firmu, sjedište i adresu društva ili njegovog organizacionog dijela na koje se podnesak odnosi,
  • potpun i tačan opis spornog odnosa, uključujući i vrijeme njegovog nastanka,
  • izjavu o tome da li je i kada pokrenut postupak kod drugog tijela ili organa u vezi sa podnesenim podneskom i
  • datum podnošenja podneska, potpis korisnika osiguranja, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Uz podnesak se obavezno prilaže :

  • kopija ugovora zaključenog sa društvom koji je predmet spornog odnosa,
  • kopije drugih isprava i dokumenata u vezi sa korištenjem usluge osiguranja, koje je podnosilac podneska u mogućnosti priložiti,
  • kopija prigovora koji je podnesen društvu,
  • odgovor društva na prigovor, ukoliko je dostavljen korisniku osiguranja i
  • raspoloživi dokazi kojima se potkrepljuju istaknuti navodi i činjenično stanje opisano u podnesku.

 

 

POSTUPANJE OMBUDSMENA

U postupcima po podnescima korisnika usluga osiguranja Ombudsmen predlaže mjere za rješavanje spornih odnosa, daje mišljenja i preporuke.

Ukoliko utvrdi da su korisniku usluga osiguranja povrijeđena prava i interesi koji proizilaze iz ugovora o osiguranju, Kodeksa poslovne osiguravajuće i reosiguravajuće etike ili dobrih poslovnih običaja Ombudsmen će dati mišljenje ili preporuku kojom nalaže otklanjanje kršenja.

U cilju izbjegavanja mogućeg sudskog postupka Ombudsmen može, poštujući princip dobrovoljnosti i povjerljivosti, posredovati radi mirnog rješenja spora.

U postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi uočenih učestalih kršenja prava i interesa koji proizilaze iz ugovora o osiguranju, Kodeksa poslovne osiguravajuće i reosiguravajuće etike ili dobrih poslovnih običaja Ombudsmen je ovlašten da donese Opću preporuku koja se dostavlja društvima i njihovim podružnicama.

 

SURADNJA SA DRUGIM ORGANIMA ILI TIJELIMA

Ombudsmen može, u svakoj fazi postupka prije donošenja odluke, ostvariti suradnju sa ovlaštenim vladinim organima i nevladinim organizacijama, nadzornim i kontrolnim institucijama i drugim tijelima ili osobama za koje smatra da mogu pružiti relevantne informacije ili dokumentaciju potrebnu za odlučivanje Ombudsmena.

U okviru svoje nadležnosti Ombudsmen surađuje s nadležnim pravosudnim, upravnim i drugim organima i organizacijama, sa nadzornim i kontrolnim institucijama u zemlji i inostranstvu, te sa organima i subjektima nadležnim za zaštitu prava potrošača.

Društva za osiguranje dužna su surađivati sa Ombudsmenom.

U cilju boljeg informisanja i bržeg ostvarenja svojih prava iz osiguranja, molimo da konsultujete akte priložene u nastavku.

 

Kontakt:

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH
n/r Ombudsmena u osiguranju
Kolodvorska broj 12.
71 000 Sarajevo
Telefon: 033/610-897
Fax: 033/611-114

E-maiI: ombudsmenuosiguranju@nados.ba

 

Ombudsmen je za telefonske upite dostupan utorkom od 08,30 do 11,30 sati.

Zakon o osiguranju Federacije BiH
Zakon o zaštiti potrošača u BiH
Kodeks poslovne osiguravajuće i reosiguravajuće etike
Pravilnik o Ombudsmenu u osiguranju i zaštiti potrošača usluga osiguranja
Zaštita potrošača u oblasti osiguranja
Obrazac prigovora
Opće preporuke 2017.
Opće preporuke 2019.
Obavještenje za korisnike usluga osiguranja

O NAMA

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba