Select Page

Smjernice

Smjernice za procjenu rizika i sprovođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u oblasti osiguranja
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 95/17)
Smjernice koje su društva za osiguranje dužna primjenjivati u izračunavanju tarife premije za osiguranje od autoodgovornosti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 50/21)

PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba